Pierwsze w Polsce laboratorium druku 3D

Nau­kow­cy z Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) wy­bu­do­wa­li i w peł­ni wy­po­sa­ży­li la­bo­ra­to­rium dru­ku 3D. W uru­cho­mio­nym już Par­ku Nau­ko­wo Tech­no­lo­gicz­nym (PNT) w Świer­ku pra­cu­ją je­go klu­czo­we ele­men­ty – pra­cow­nie: dru­kar­ki umoż­li­wiająca wy­druk w 3D trój­wy­mia­ro­wa, prze­strzen­ny ska­ner optycz­ny, ko­mo­ra kli­ma­tycz­na jak rów­nież to­mo­graf prze­my­sło­wy.

Dru­kar­ka 3D, ja­ką za­ku­pi­li na­ukow­cy ze Świer­ku, pierw­sza te­go ty­pu w Pol­sce po­zwa­la na two­rze­nie ele­men­tów w ta­kich ma­te­ria­łach jak sta­le, brą­zy, zło­to, sre­bro, alu­mi­nium czy sto­py ty­ta­nu. Z bar­dzo wy­so­ką do­kład­no­ścią, któ­ra zmie­nia się w za­leż­no­ści od ma­te­ria­łu ro­bo­cze­go oscy­lu­jąc w oko­li­cy 50 mi­kronów, ele­men­ty o mak­sy­mal­nych roz­mia­rach 92x92x96 (mm) two­rzo­ne są z ma­te­ria­łu syp­kie­go w spo­sób efek­tyw­ny i eko­no­micz­ny z za­cho­wa­niem naj­ostrzej­szych wy­ma­gań śro­do­wi­skowych. To dzię­ki tej ma­szynie na pod­sta­wie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej moż­na wy­dru­ko­wać do­wol­ną licz­bę jed­na­ko­wych ele­men­tów jak rów­nież wie­le róż­nią­cych się mię­dzy so­bą po­je­dyn­czych sztuk bez stra­ty cza­su zwią­za­nego z ko­niecz­no­ścią prze­stro­je­nia ma­szyn. Stra­ty ma­te­ria­łu, ja­kim ce­chu­je się każ­dy pro­ces pro­duk­cyj­ny, się­ga tu za­le­d­wie 2%. Druk trój­wy­mia­ro­wy znaj­du­je więc za­sto­so­wa­nie w wie­lu dzie­dzi­nach: od urzą­dzeń pro­to­ty­po­wych (co ma istot­ne zna­cze­nie np. w two­rze­niu uni­ka­to­wej in­fra­struk­tu­ry ba­daw­czej), po­przez róż­ne ga­łę­zie go­spo­dar­ki np. w bran­żach ma­szy­no­wej, lot­ni­czej i mo­to­ry­za­cji (druk czę­ści za­mien­nych w warsz­ta­tach), aż po me­dy­cy­nę i ochro­nę zdro­wia (druk per­so­na­li­zo­wa­nych im­plan­tów ko­ści,). Jest to naj­szyb­sze i zwy­kle naj­tań­sze roz­wią­za­nie dla pro­duk­cji ni­sko­se­ryj­nych – nie za­cho­dzi po­trze­ba uru­cha­mia­nia spe­cja­li­stycz­nej li­nii pro­duk­cyj­nej. Od zle­ce­nia do go­to­we­go wy­ro­bu po­trze­ba nie wię­cej niż 24go­dzin. Urzą­dze­nie NCBJ do­stęp­ne jest dla ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw na za­sa­dach po­mo­cy pro­gra­mu De­Mi­ni­mis. (kk)

(http://www.ncbj.gov.pl/, 13.06.2016)