NCBJ podpisuje umowę o dalszej współpracy z DESY

26 lip­ca Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) pod­pi­sa­ło umo­wę o kon­ty­nu­acji współ­pra­cy z ośrod­kiem ba­daw­czym Deut­sches Elek­tronen Syn­ch­ro­tron (DESY) w Hamburgu. Za­war­ta umo­wa po­zwa­la nie tyl­ko na wza­jem­ną wy­mia­nę do­świad­czeń, ale rów­nież na dal­szą re­ali­za­cję pro­jektów przy po­wsta­wa­niu i użyt­ko­wa­niu wiel­kiej in­fra­struk­tu­ry ba­daw­czej ja­ką jest Eu­ro­pe­an XFEL (X-ray Free Elek­tron La­ser) – eu­ro­pej­ski la­ser na swo­bod­nych elek­tro­nach. DESY, ja­ko re­pre­zen­tant Nie­miec, jest głów­nym udzia­łow­cem (w 50 %) te­go przed­się­wzię­cia o war­to­ści 1 225,9 mln EUR, w efek­cie któ­re­go powsta­nie jed­no z naj­więk­szych urzą­dzeń ba­daw­czych Eu­ropy, a sa­ma zaś Eu­ropa znaj­dzie się na czo­ło­wym miej­scu użyt­kow­ni­ków in­ten­syw­nych źró­deł pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go. Dziś XFEL to, obok eks­pe­ry­men­tów w CERN, naj­waż­niej­szy pro­jekt na­uko­wy, w któ­rym uczest­ni­czą Po­la­cy. (kk)

(http://www.ncbj.gov.pl/, 26.07.2016)