Chemik 2016-04

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Kwietniowe wydanie otwieramy refleksjami Pana Profesora Józefa Szarawary na temat dylematów moralnych współczesnej nauki. Pojęcie nauki odnosi się do wszelkiej działalności człowieka, której celem jest poznanie rzeczywistości – poznanie prawdy. A prawda w nauce oznacza zgodność wyników, wniosków, twierdzeń z rzeczywistością. Prawda jest kategoryczną cechą poznania – pisze Profesor. Nauka i technika są znamiennymi wyznacznikami cywilizacji ludzkiej. I przestrzega: Nauka i technika nie są dobrami absolutnymi. Człowiek, aby dalej normalnie egzystować, powinien radykalnie zmienić sposób życia i pojmowanie przyrody. Bardzo zachęcamy do wspólnej z Profesorem refleksji i – jeśli to możliwe – podzielenie się nią z PT Czytelnikami miesięcznika Chemik.

Część merytoryczną otwiera publikacja PT Autorów z INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach , którzy oceniają właściwości morfologiczne aktywnych napełniaczy używanych do obniżania palności materiałów polimerowych. PT Autorzy z Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej ZUT w Szczecinie, konstatując, że nowoczesne technologie produkcji związków chemicznych coraz częściej wykorzystują surowce odnawialne w wytwarzaniu kluczowych produktów dla różnych gałęzi przemysłu ( także kosmetycznego i spożywczego), badają limonen – główny składnik olejków pozyskiwanych z odpadowych skórek owoców cytrusowych (biomasa). Pokazują liczne zastosowania limonenu i niezbędność – wobec tego – opracowania nowoczesnych, efektywnych i ekologicznych technologii otrzymywania i zagospodarowania tego – nieprodukowanego dotąd w Polsce – związku. Jedną z dróg może być epoksydacja limonenu na mezoporowatych katalizatorach tytanowosilikalitowych z wykorzystaniem ekologicznego utleniacza – nadtlenku wodoru; produkcja R-(+)-limonenu pozwoliłaby na zagospodarowanie biomasy w postaci skórek z pomarańczy. Pan Andrzej Frankiewicz z Zakładu Paliw Płynnych i Biogospodarki PIMOT prezentuje przegląd metod otrzymywania kwasu 4-oksopropanowego – półproduktu w procesach biorafineryjnych, a Pan Łukasz Gościniak z Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej z Płocka ocenia możliwości zastosowania strippingu powietrzem do usuwania zanieczyszczeń z frakcji ściekowych, i jego wpływu na skuteczność procesów pogłębionego utleniania przy zastosowaniu nadtlenku wodoru lub odczynnika Fentona. Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce – wyniki finansowe przemysłu w 2015 r. i wypadki przy pracy w 2015 r. W Kalendarium Chemików wspomnienie o Hannie Jędrzejewskiej – wspaniałej, wszechstronnie wykształconej kobiecie, aktywnej w sporcie (lekkoatletka i alpinistka), w nauce (doktor nauk chemicznych), poliglotce; współtwórczyni i kierownika Laboratorium Badawczego Działu Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, inspiratorce wielu obszarów badań, bardzo innowacyjnych w skali światowego muzealnictwa. W nawiązaniu do dokonań Pani dr Jędrzejewskiej – informacja o Interdyscyplinarnym Laboratorium Badań i Analiz Konserwatorskich Muzeum Narodowego w Warszawie. Dziękujemy Muzeum Narodowemu za współpracę w przygotowaniu tych publikacji.

Ponadto wiele informacji o osiągnięciach w nauce, m.in. o układach mikroemulsyjnych w oczyszczaniu ścieków włókienniczych, nowych implantach kostnych, sprytnym materiale, który wydłuży trwałość żywności; Aktualnościach z firm, w tym o zmianach personalnych w spółkach chemicznych i o dobrych wynikach polskich firm w 2015 r. Pośród doniesień o wydarzeniach, którym medialnie patronuje miesięcznik Chemik, jest informacja o odbywających się w kwietniu br. w Kielcach Międzynarodowych Targach Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO i Światowym Kongresie Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016; o Jubileuszowej XX Konferencji Tarnowskiego Oddziału SITPChem i Grupy Azoty SA „Trendy Ekorozwoju w przemyśle chemicznym” – w maju w Krynicy Górskiej; o III edycji Kongresu „Polska Chemia 2016” w czerwcu br. w Krakowie i 59. Naukowym Zjeździe PTChem, we wrześniu w Poznaniu.

Dziękujemy PT Autorom za interesujące publikacje i współpracę.

Zapraszamy do lektury

 

redakcja

SPIS TREŚCI

Od redakcji 180
Józef SZARAWARA
Dylematy moralne współczesnej nauki
181
Ewa KUŻDŻAŁ, Barbara CICHY, Szymon DULIK
Właściwości morfologiczne aktywnych napełniaczy do tworzyw polimerowych; wpływ na właściwości reologiczne kompozycji z nienasyconą żywicą poliestrową
185
Mariusz Władysław MALKO, Agnieszka WRÓBLEWSKA
Znaczenie R-(+)-limonenu, jako surowca do syntez w chemii organicznej i dla przemysłu organicznego
193
Andrzej FRANKIEWICZ
Przegląd metod otrzymywania kwasu 4-oksopropanowego (lewulinowego) jako półproduktu w procesach biorafineryjnych
203
Łukasz GOŚCINIAK
Zastosowanie pogłębionego utleniania odczynnikiem Fentona w połączeniu ze strippingiem powietrzem do oczyszczania ścieków pochodzących z procesu zgazowania biomasy
209
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Wyniki finansowe przemysłu w 2015 r. – mniejsze zyski;
zwiększone nakłady inwestycyjne. Wypadki przy pracy
219
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Hanna JĘDRZEJEWSKA (1906 – 2002)
221
Elżbieta Pilecka
Interdyscyplinarne Laboratorium Badań i Analiz Konserwatorskich Muzeum Narodowego w Warszawie
222
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 224
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 227
AKTUALNOŚCI Z FIRM 209
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 233