Category Archives: 2014

Strukturalne i elektronowe aspekty wiązania azot–azot

Strukturalne i elektronowe aspekty wiązania azot–azot GAJDA K., ZARYCHTA B., EJSMONT K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 363–368 Azot, podobnie jak wiele innych pierwiastków chemicznych, posiada zdolność do katenacji. Największą grupę związków z układami Nx stanowią te, które zawierają dwa atomy azotu, a najliczniejszą wśród nich a najliczniejsze wśród nich to związki –hydrazo, –azo, –azoksy, –azodioksy oraz związki zawierające grupę nitraminową. W prezentowanych badaniach dla ustalenia zmian w długości wiązania azot–azot wyliczono średnie jej wartości na podstawie obliczeń kwantowo-mechanicznych oraz danych z krystalograficznej bazy CSD. Dodatkowo, przy użyciu indeksu aromatyczności HOMA opartego na kryteriach geometrycznyche, wyliczono aromatyczność pierścieni fenylowych związanych z analizowanymi grupami funkcyjnymi. Słowa kluczowe: obliczenia Q-M, związki N–N, HOMA, struktura, gęstość elektronowa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Ocena cyklu życia (LCA) wybranych opakowań do pomidorów

Ocena cyklu życia (LCA) wybranych opakowań do pomidorów GANCZEWSKI G., NOWAKOWSKI K., GROCHOCKA M., WÓJCIK K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 692–702 Ostatnie lata, to czas ogromnego postępu wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska. Jednym z wyników rozwoju działań proekologicznych jest rozpatrywanie wpływu opakowań na środowisko w całym cyklu ich życia, a nie tylko w fazie powstawania odpadów. Zasada zrównoważonego rozwoju stała się nadrzędną w procesach produkcji, wytwarzania i użytkowania opakowań. Co więcej, coraz częściej spotykanym zjawiskiem jest wprowadzanie w handlu i produkcji standardów wyższych niż wynika to z regulacji prawnych. Ważnym instrumentem badania wpływu opakowań na środowisko naturalne jest LCA, czyli ocena cyklu życia. Proces ten bada wpływ opakowań na środowisko na wszystkich etapach ich życia, uwzględniając pochodzenie materiałów opakowaniowych, wykorzystanie surowców wtórnych oraz ograniczenie wskaźników carbon footprint, czyli minimalizację emisji gazów cieplarnianych. Wyniki LCA kształtują nowe wytyczne w projektowaniu ekologicznie zrównoważonych opakowań. LCA i carbon footprint przeprowadzane w laboratoriach COBRO na opakowaniach termo formowanych, posłużą w przyszłości znalezieniu...
Read more

Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych

Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych MIGDAŁ A. R., KIJEŃSKI J., KAWALEC A., KĘDZIORA A., REJEWSKI P., ŚMIGIERA E.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 12, 1056–1073 W pracy omówiono rynek surowcowy tworzyw sztucznych oraz atrakcyjność wybranych metod recyklingu w odniesieniu do energochłonności etapów produkcji i przetwórstwa poszczególnych tworzyw. Analizie poddano kompleks recyklingu chemiczno-energetycznego do gazu syntezowego, jako standaryzowanego wysokokalorycznego nośnika energii i źródła drzewa produktowego olefin, wskazując potencjał i ograniczenia komercjalizacji takiej inwestycji. Słowa kluczowe: recykling przemysłowy, energochłonność produkcji i przetwórstwa tworzyw Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Fotoreaktywne termotopliwe kleje samoprzylepne na bazie poliakrylanów

Fotoreaktywne termotopliwe kleje samoprzylepne na bazie poliakrylanów
CZECH Z., KOWALCZYK* A.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 53–60

Przedstawiono badania wpływu zdolnych do kopolimeryzacji fotoinicjatorów, wbudowanych w trakcie rodnikowej polimeryzacji rozpuszczalnikowej w łańcuch polimeru, na podstawowe właściwości poliakrylanowych klejów samoprzylepnych , takie jak: tack, adhezja, kohezja oraz skurcz; zaprezentowano na przykładzie nienasyconego fotoinicjatora 4-akryloyooksy-benzofenonu (ABP).

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon

...
Read more

Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań

Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań BARTON J., NIEMCZYK A., CZAJA K., KORACH Ł., SACHER-MAJEWSKA B.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 280–287 Kompozyty polimerowe, to nowoczesne materiały wieloskładnikowe, wśród których ostatnio, ze względu na swoje unikatowe właściwości, największym zainteresowaniem cieszą się nanokompozyty oraz biokompozyty. W prezentowanej pracy, na tle ogólnej charakterystyki kompozytowych materiałów polimerowych, przedstawiono wybrane badania prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego z zakresu otrzymywania i charakterystyki kompozytów poliolefinowych z udziałem różnych (nano)napełniaczy, zarówno nieorganicznych jak i pochodzących z odnawialnych źródeł roślinnych. Słowa kluczowe: kompozyty, nanokompozyty, biokompozyty, POSS, napełniacze roślinne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu GLUZIŃSKA J., PASZEK A., RUSEK P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 843–849 Zebrano informacje na temat aktualnych przepisów prawa związanego z gospodarką odpadową w Polsce. Opisano zmiany, jakie wprowadziła w gospodarce odpadami nowa Ustawa o odpadach. Wykonano analizę problemów związanych z wytwarzaniem odpadów, głównie związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 0105. Przeprowadzono wstępne badania w skali laboratoryjnej pozwalające ocenić możliwość zagospodarowania i kierunki wykorzystania odpadowej płuczki wiertniczej. Słowa kluczowe: odpady, Ustawa o odpadach, odpadowa płuczka wiertnicza Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Innowacyjne kompozyty poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych

Innowacyjne kompozyty poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych VUKOVIĆ-KWIATKOWSKA I., KACZMAREK H., DZWONKOWSKI J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 2, 135–140 Otrzymano i zbadano podstawowe właściwości innowacyjnych kompozytów do produkcji folii opakowaniowych. Kompozyty otrzymano metodą fotochemiczną z poli(kwasu mlekowego) (PLA) i poliakrylanu o różnym składzie. Zbadano właściwości mechaniczne otrzymanych folii; przenikalność przez folie pary wodnej i ditlenku węgla; odporność folii na działanie promieniowania nadfioletowego, stosowanego w procesie sterylizacji oraz określono wpływ wymrażania w temp. -18°C na badane właściwości. Stwierdzono poprawę właściwości barierowych i mechanicznych otrzymanych kompozytów w stosunku do czystego PLA, ich dobrą stabilność fotochemiczną i odporność na niskie temperatury, co stwarza możliwość wykorzystania nowych innowacyjnych kompozytów do produkcji opakowań żywności. Słowa kluczowe: poli(kwas mlekowy), poliakrylany, fotosieciowanie, folie opakowaniowe Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Problemy przenoszenia skali w krystalizatorach z rurą cyrkulacyjną i mieszadłem

Problemy przenoszenia skali w krystalizatorach z rurą cyrkulacyjną i mieszadłem MAŁYSIAK A., SYNOWIEC P.M., WÓJCIK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 202–204 W artykule przedstawiono analizę zagadnienia przenoszenia skali na przykładzie jednego z typów krystalizatora powszechnie stosowanego w aplikacjach przemysłowych. Zdefiniowano istotny parametr procesowym, mający duży wpływ na powtarzalność technologii. Określono wymagania z punktu widzenia kinetyki procesu podczas przenoszenia skali oraz, biorąc pod uwagę najczęściej stosowaną procedurę, przeanalizowano możliwości i ograniczenia tego sposobu. Słowa kluczowe: przenoszenie skali, krystalizator DTM, czas pierwotnej cyrkulacji Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

W przemyśle zbrojeniowym

W przemyśle zbrojeniowym CZERWIŃSKA M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 6, 536–543 W artykule zaprezentowano przegląd informacji na temat rozwijającej się od lat 90. XX w. dziedziny wiedzy, jaką jest nanotechnologia. Przedstawiono możliwości zastosowań nanotechnologii w przemyśle zbrojeniowym poprzez tworzenie mniejszych, lżejszych, szybszych i bardziej wydajnych materiałów i urządzeń. Zwrócono uwagę na zagrożenia, jakie może powodować postęp tej technologii. Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanomateriały, przemysł zbrojeniowy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Modyfikacja naturalnego złoża mineralnego techniką temperaturowo – ciśnieniową.

Modyfikacja naturalnego złoża mineralnego techniką temperaturowo – ciśnieniową. PIJAROWSKI P. M., TIC W. J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 911–916 Opisano badania związane z modyfikacją złoża mineralnego naturalnego pochodzenia diatomitowego wykorzystywanego do adsorpcji substancji niebezpiecznych po niekontrolowanym uwolnieniu do środowiska. Zastosowano oczyszczanie złoża metodą temperaturowo–próżniową. W pierwszym etapie złoże poddano procesowi modyfikacji a następnie adsorpcji oleju napędowego klasy B. Najlepsze parametry modyfikacji złoża uzyskano dla temperatury 200°C oraz ciśnienia 298,0 hPa. Słowa kluczowe: modyfikacja temperaturowo–próżniowa, diatomity, ratownictwo chemiczno – ekologiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more