Category Archives: 2014

Kwasy tłuszczowe w olejach roślinnych i ich znaczenie w kosmetyce

Kwasy tłuszczowe w olejach roślinnych i ich znaczenie w kosmetyce ZIELIŃSKA A., NOWAK I.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 2, 103–110 Wśród preparatów pielęgnacyjnych duże znaczenie mają te, które zawierają lipidy działające okluzyjnie na naskórek, hamujące transepidermalną utratę wody a także wspomagające syntezę lipidów. Do ważnych lipidów należą kwasy tłuszczowe, a w szczególności niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, zaangażowane w tworzenie prawidłowego cementu międzykomórkowego. Omówione kwasy tłuszczowe występujące w olejach roślinnych oraz ich znaczenie w kosmetyce. Słowa kluczowe: kwasy tłuszczowe, kwas linolowy, szereg omega, oleje roślinne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Badania potencjometryczne, ESI-MS i NMR nad kompleksowaniem magnezu(II) i wapnia(II) wybranymi kwasami bisfosfonowymi w roztworze wodnym

Badania potencjometryczne, ESI-MS i NMR nad kompleksowaniem magnezu(II) i wapnia(II) wybranymi kwasami bisfosfonowymi w roztworze wodnym SZPAK M., MATCZAK -JON E., KURZAK B

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 321–328 Przeprowadzono badania nad równowagami w roztworze układów Mg(II)/Ca(II)-L (L= kwas (cykloheksylo)aminometano1,1-difosfonowy (1), kwas azepan-1-ylo-metano-1,1-difosfonowy (2), kwas azekan-1-ylo-metano-1,1-difosfonowy (3)) metodami pH-potencjometrii, NMR i ESI-MS. Uzyskane wyniki wskazują, że we wszystkich badanych układach preferowane jest tworzenie kompleksów jednordzeniowych o stechiometrii 1:1. Rozpatrywane związki wiążą koordynacyjnie Mg(II) i Ca(II) poprzez atomy tlenu grup fosfonianowych w szerokim zakresie wartości pH. Słowa kluczowe: bisfosfoniany, kompleksy, równowagi, NMR, potencjometria, ESI-MS Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Rozdział kinetyczny mieszaniny racemicznej kwasu 2-butyryloksy-2-(etoksy-P-fenylofosfinylo)octowego z wykorzystaniem Penicillium oxalicum

Rozdział kinetyczny mieszaniny racemicznej kwasu 2-butyryloksy-2-(etoksy-P-fenylofosfinylo)octowego z wykorzystaniem Penicillium oxalicum SERAFIN M., ŻYMAŃCZYK-DUDA E.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 9, 776–783 Celem badań był rozdział kinetyczny mieszaniny racemicznej kwasu 2-butyryloksy-2-(etoksy-P-fenylofosfinylo)octowego na drodze biotransformacji z wykorzystaniem biokatalizatora całokomórkowego. Optycznie czyste produkty mogą znaleźć zastosowanie jako dyskryminatory chiralności oraz bloki budulcowe do syntezy związków biologicznie czynnych, takich jak leki czy środki ochrony roślin. Biokatalizatorem użytym w przeprowadzonej syntezie był szczep Penicillium oxalicum o potwierdzonych właściwościach lipolitycznych. Zbadano również wpływ dodatku oleju roślinnego na indukcję syntezy lipaz przez grzyby oraz na efektywność procesu biotransformacji. Zastosowanie induktora nie wpłynęło pozytywnie na szybkość procesu, zaobserwowano natomiast znaczące różnice w enancjoselektywności reakcji. Słowa kluczowe: biotransformacje, związki optycznie czynne, związki fosforoorganiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Zastosowanie koagulantów do oczyszczania fazy ciekłej z przetwarzania gnojowicy trzody chlewnej

Zastosowanie koagulantów do oczyszczania fazy ciekłej z przetwarzania gnojowicy trzody chlewnej MARSZAŁEK M., KOWALSKI Z., MAKARA A., STOKŁOSA K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 227–234 Produktem ubocznym hodowli trzody chlewnej metodą bezściółkową jest gnojowica, będąca płynną mieszaniną ekskrementów zwierzęcych i wody technologicznej z domieszką niewykorzystanych pasz. Ze względu na niesiony ładunek substancji organicznych oraz biogennych, gnojowica może przyczyniać się do skażenia ekosystemów, dlatego należy ją właściwie zagospodarować. W artykule przedstawiono wyniki badań oczyszczania fazy ciekłej przetworzonej gnojowicy świńskiej z wykorzystaniem handlowych koagulantów. Stwierdzono, że zastosowanie koagulantów do oczyszczania fazy ciekłej z przetworzonej gnojowicy świńskiej jest działaniem celowym i korzystnym. Uzyskano stopień redukcji zawartości ChZT (78,5%), fosforu (87%), barwy (91%) i mętności (97%) w próbkach fazy ciekłej z przetwarzania gnojowicy świńskiej. Słowa kluczowe: gnojowica świńska, koagulanty, faza ciekła gnojowicy, oczyszczanie Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Wpływ metody wytwarzania membran polimerowych na właściwości elektrolitów żelowych do akumulatorów litowo-jonowych.

Wpływ metody wytwarzania membran polimerowych na właściwości elektrolitów żelowych do akumulatorów litowo-jonowych. OSIŃSKA-BRONIARZ M., MARTYŁA A., RYDZYŃSKA B., KOPCZYK M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 5, 459–467 W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych prac badawczych dotyczących wpływu metody wytwarzania membran polimerowych na właściwości fizyczne i elektrochemiczne żelowych elektrolitów polimerowych do akumulatorów litowo-jonowych. Prowadzone prace pozwoliły na określenie najbardziej optymalnej metody wytwarzania membran do żelowych elektrolitów polimerowych o zadowalających parametrach elektrochemicznych przy jednoczesnym wyeliminowaniu zagrażających zdrowiu i środowisku rozpuszczalników. Słowa kluczowe: membrany polimerowe, żelowe elektrolity polimerowe, akumulator litowo-jonowy, akumulator litowopolimerowy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Efektywność wybranych koalescencyjnych separatorów substancji ropopochodnych na terenie aglomeracji miejskiej

Efektywność wybranych koalescencyjnych separatorów substancji ropopochodnych na terenie aglomeracji miejskiej PIEKUTIN J., ŁAPIŃSKI D.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 880–883 W pracy przedstawiono wyniki badań prób ścieków deszczowych po separatorach znajdujących się na terenie miasta, które są wprowadzane do rzeki Biała i jej dopływów przepływających przez miasto. W badanych ściekach deszczowych określono zawartość zawiesiny ogólnej, biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), pH i zawartość substancji ropopochodnych w przeliczeniu na indeks oleju mineralnego. Słowa kluczowe: związki ropopochodne, separatory ropopochodnych, wody opadowe, ścieki deszczowe, rzeka Biała Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Badania parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych o niskiej gęstości modyfikowanej mikrobalonami

Badania parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych o niskiej gęstości modyfikowanej mikrobalonami
MARANDA A., DROBYSZ B., PASZULA* J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 17–22

W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych o niskiej gęstości. Jako środki zmniejszające gęstość stosowano mikrobalony wykonane z tworzyw sztucznych. Uzyskano mieszaninę wybuchową o gęstości poniżej 0,6 g/cm3. Przeprowadzono badania zależności prędkości detonacji i intensywności powietrznej fali od zawartości mikrobalonów.

Słowa kluczowe: materiały wybuchowe emulsyjne, prędkość detonacji, powietrzne fale podmuchowe

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon

...
Read more

Struktury krystaliczne soli kwasu szczawiowego i amin alifatycznych

Struktury krystaliczne soli kwasu szczawiowego i amin alifatycznych DZIUK B., EJSMONT K., ZALESKI J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 391–395 W artykule dokonano analizy struktur krystalicznych soli kwasu szczawiowego i amin alifatycznych. W sieciach tych występuje wielość form ułożenia zarówno jedno-ujemnych jak i dwu-ujemnych anionów kwasu szczawiowego. Jednoujemne aniony mogą tworzyć cykliczne dimery lub układać się w liniowe łańcuchy o charakterze zarówno przypominającym strukturę schodkową jak również łańcuchy mieszane. W przypadku anionów dwu-ujemnych można również wyróżnić łańcuchy liniowe płaskie oraz łańcuchy liniowe, zawierające aniony ułożone względem siebie prostopadle. W celu porównania parametrów geometrycznych wiązań wodorowych typu O–H...O występujących pomiędzy jedno-ujemnymi anionami w krysztale oraz w “fazie gazowej”, przeprowadzono obliczenia kwantowo-mechaniczne metodą MP2. Słowa kluczowe: szczawiany alkiloamonowe, struktury krystaliczne, silne wiązania wodorowe. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Ocena zawartości smektytu w niektórych ceramicznych surowcach ilastych na podstawie spektrofotometrycznych badań sorpcyjnych

Ocena zawartości smektytu w niektórych ceramicznych surowcach ilastych na podstawie spektrofotometrycznych badań sorpcyjnych PANNA W., PROSOWICZ G., WYSZOMIRSKI P.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 7, 612–619 Przedmiotem badań była ocena zawartości smektytu w wybranych iłach krakowieckich, stanowiących podstawowy surowiec przemysłu ceramiki budowlanej w południowo-wschodniej Polsce. Badania te przeprowadzono stosując głównie spektrofotometryczne metody sorpcyjne przy użyciu trietylenotetraaminy miedzi (II) (TETA Cu(II)) oraz błękitu metylenowego. Uzyskane wyniki różniły się względem siebie, a różnice w oznaczeniach dochodziły do 6%. Stwierdzono, że bardziej dokładną ocenę zawartości smektytu uzyskuje się przy zastosowaniu sorpcji jonowymiennej kompleksu miedzi. Badane iły charakteryzują się zmienną zawartością tego minerału mieszczącą się w przedziale 13 – 20%. W celu weryfikacji wyników oznaczeń wykonano również analizy: rentgenograficzną i składu ziarnowego. Podwyższona zawartość chlorytu w badanych próbkach i częściowa koincydencja jego najbardziej diagnostycznego, niskokątowego refleksu 14 Å z refleksem smektytu 12,5÷15 Å uniemożliwiła jednak jednoznaczne oszacowanie udziału tego drugiego minerału. Słowa kluczowe: iły krakowieckie, smektyty, sorpcja TETA Cu(II), sorpcja błękitu metylenowego Czytaj więcej w pliku...
Read more

Algi – przyszłość z morza

Algi – przyszłość z morza KĘPSKA D., OLEJNIK Ł.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 967–972 Algi są organizmami fotosyntetyzującymi, prokariotycznymi albo eukariotycznymi. Ich komórki zawierają aminokwasy, witaminy, składniki mineralne, NNKT, aosainę,polifenole, kwasy o silnym działaniu nawilżającym i pobudzające krążenie krwi polisacharydy, a takżeβkaroten i karotenoidy. Ze względu na swój bogaty skład chemiczny, biomasa glonów znalazła zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Preparaty z alg, stosowane jako suplementy diety i składniki środków upiększających, cechuje wysoka czystość chemiczna i efektywność działania. Do najlepiej poznanych polisacharydów alg należą: agar oraz alginian.Ponadto, prowadzone są badania dotyczące zastosowania alg jako źródła alternatywnej energii w postaci biopaliw, a także w procesie oczyszczania ścieków. Słowa kluczowe: algi, agar, alginian, biopaliwa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more