Category Archives: 2014-10

Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne

Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne CICHY B., JAROSZEK H., PASZEK A., TARNOWSKA A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 837–842 Kadm jest kancerogenny i mutagenny, dlatego dążenie do ograniczania jego oddziaływania na środowisko i organizm człowieka jest jak najbardziej zrozumiałe. W UE trwają obecnie prace nad ograniczeniem zawartości Cd nawozach fosforowych, wskazywanych jako istotne źródło tego metalu ciężkiego w glebie. Czy jednak proponowane rozwiązania są zasadne i czy gotowość technologiczna rozwiązań jest wystarczająca – zdania na ten temat są mocno podzielone. Słowa kluczowe: kwas fosforowy, usuwanie kadmu, nawozy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Gospodarowanie odpadami w koksowni Progi i bariery odzysku odpadów w procesie technologicznym koksowni

Gospodarowanie odpadami w koksowni Progi i bariery odzysku odpadów w procesie technologicznym koksowni OLCZAK CZ., LANGNER P., LIGUS G.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 905–910 Przedstawiono aktualny stan gospodarki odpadami w koksowni. Omówiono źródła, ilości i skład nieproduktów powstających w procesie technologicznym koksowni. Scharakteryzowano metody recyklingu wewnętrznego nieproduktów do węgla wsadowego i produktów węglopochodnych. Oceniono stopień wypełnienia prawnych wymagań środowiskowych związanych z gospodarką odpadami w koksowni. Określono progi i bariery odzysku odpadów „zewnętrznych” w procesie produkcyjnym koksowni. Słowa kluczowe: koksownia, produkty, nieprodukty, odpady, gospodarka odpadami Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu GLUZIŃSKA J., PASZEK A., RUSEK P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 843–849 Zebrano informacje na temat aktualnych przepisów prawa związanego z gospodarką odpadową w Polsce. Opisano zmiany, jakie wprowadziła w gospodarce odpadami nowa Ustawa o odpadach. Wykonano analizę problemów związanych z wytwarzaniem odpadów, głównie związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 0105. Przeprowadzono wstępne badania w skali laboratoryjnej pozwalające ocenić możliwość zagospodarowania i kierunki wykorzystania odpadowej płuczki wiertniczej. Słowa kluczowe: odpady, Ustawa o odpadach, odpadowa płuczka wiertnicza Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Modyfikacja naturalnego złoża mineralnego techniką temperaturowo – ciśnieniową.

Modyfikacja naturalnego złoża mineralnego techniką temperaturowo – ciśnieniową. PIJAROWSKI P. M., TIC W. J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 911–916 Opisano badania związane z modyfikacją złoża mineralnego naturalnego pochodzenia diatomitowego wykorzystywanego do adsorpcji substancji niebezpiecznych po niekontrolowanym uwolnieniu do środowiska. Zastosowano oczyszczanie złoża metodą temperaturowo–próżniową. W pierwszym etapie złoże poddano procesowi modyfikacji a następnie adsorpcji oleju napędowego klasy B. Najlepsze parametry modyfikacji złoża uzyskano dla temperatury 200°C oraz ciśnienia 298,0 hPa. Słowa kluczowe: modyfikacja temperaturowo–próżniowa, diatomity, ratownictwo chemiczno – ekologiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

System poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej spalania paliw stałych

System poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej spalania paliw stałych TIC W. J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 850–855 W pracy przedstawiono osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań proekologicznych w technologii spalania paliw konwencjonalnych. Zaprezentowane rozwiązania dotyczą paliw stałych. W procesie spalania istotna jest zarówno jakość zastosowanego paliwa, jak i warunki prowadzenia procesu. Efekty ekologiczne i energetyczne są wyznacznikami w doborze efektywnego katalizatora dla spalanego paliwa. Słowa kluczowe: katalizatory, spalanie, energetyka, ochrona środowiska Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Stan gospodarki ściekowej na terenach wiejskich na przykładzie powiatu koszalińskiego

Stan gospodarki ściekowej na terenach wiejskich na przykładzie powiatu koszalińskiego NOWAK R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 856–861 Artykuł przedstawia rozwój oraz stan sieci kanalizacyjnej na terenie ośmiu gmin wiejskich powiatu koszalińskiego w latach 2004–2013. Podstawą analizy były dane z roczników statystycznych GUS – Ochrona Środowiska oraz Banku Danych Lokalnych, a także z raportów z wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przeprowadzona analiza wykazała niejednorodny stopień uzbrojenia gmin powiatu koszalińskiego w sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków, różny przyrost sieci kanalizacyjnej w czasie, a także różnice w udziale ludności powiatu, korzystającej z sieci i oczyszczalni ścieków. W ostatnich latach widoczny jest wyraźny przyrost ludności powiatu, korzystających z oczyszczalni ścieków oraz z sieci kanalizacyjnej. Obserwuje się przy tym tendencje do wzrostu ilości ścieków, oczyszczanych w wysokosprawnych technologiach. Słowa kluczowe: gospodarka ściekowa, infrastruktura techniczna, powiat koszaliński Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Analiza awaryjności sieci wodociągowej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej

Analiza awaryjności sieci wodociągowej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej SZPAK D., TCHÓRZEWSKA – CIEŚLAK B.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 862–867 W pracy scharakteryzowano system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jako element infrastruktury krytycznej oraz podano rodzaje zagrażających mu zdarzeń typu awaryjnego. W artykule przeprowadzono analizę awaryjności sieci wodociągowej miasta Jasła opierając się na wskaźniku intensywności uszkodzeń w zależności od rodzaju przewodu oraz rodzaju materiału, z jakiego przewód wodociągowy został wykonany. Wskazano możliwości obniżenia awaryjności SZZW. Zanalizowano możliwość zaopatrzenia w wodę w sytuacji kryzysowej. Słowa kluczowe: awaryjność, intensywność uszkodzeń, sytuacja kryzysowa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Kumulacja metali ciężkich przez dżdżownice w wermikompostowanych osadach ściekowych

Kumulacja metali ciężkich przez dżdżownice w wermikompostowanych osadach ściekowych BOŻYM M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 868–873 Celem pracy było zbadanie zdolności do kumulacji metali ciężkich przez dżdżownice przetwarzające osady ściekowe i określenie czynników wpływających na ten efekt. Zbadano zawartość metali ciężkich w osadach surowych, wermikompostach i dżdżownicach. Stwierdzono, że podczas procesu wermikompostowania osadów ściekowych zwiększa się w nich udział metali ciężkich. Prawdopodobnie wynika to ze zmniejszania masy przetwarzanych osadów, mimo dodawania materiału roślinnego w trakcie procesu. Dżdżownice kumulowały większe ilości metali, w porównaniu z podłożem. Na kumulację metali przez dżdżownice ma wpływ ich zawartość ogólna w podłożu, odczyn pH i udział substancji organicznej w osadach. Słowa kluczowe: osady ściekowe, wermikompost, dżdżownice, metale ciężkie Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Badanie wymywalności molibdenu z gleb nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi.

Badanie wymywalności molibdenu z gleb nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi. BOŻYM M., RAJMUND A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 874–879 W pracy zbadano zmiany zawartości molibdenu w glebach nawożonych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi w czasie trwania doświadczenia lizymetrycznego. Dodatkowo zbadano mobilność tego metalu przy wykorzystaniu wybranych ekstrahentów (H2O, 0,1M HCl, 1M HCl). Osady ściekowe i komposty charakteryzowały się ponad dwukrotnie większym udziałem molibdenu niż gleby. Mimo to udział form mobilnych tego metalu w glebach był zbliżony, niezależnie od rodzaju nawożenia. Wymywalność molibdenu zależała od mocy zastosowanego ekstrahentu. Najmniej molibdenu oznaczono w ekstraktach wodnych, najwięcej w 1M HCl. Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, że na wymywanie molibdenu z osadów i kompostów wpłynęła zawartość ogólna metalu, odczyn i zawartość substancji organicznej. W przypadku wymywalności z gleb, wpływ tych czynników nie został jednoznacznie określony. Słowa kluczowe: gleba, osady ściekowe, kompost, molibden Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Efektywność wybranych koalescencyjnych separatorów substancji ropopochodnych na terenie aglomeracji miejskiej

Efektywność wybranych koalescencyjnych separatorów substancji ropopochodnych na terenie aglomeracji miejskiej PIEKUTIN J., ŁAPIŃSKI D.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 880–883 W pracy przedstawiono wyniki badań prób ścieków deszczowych po separatorach znajdujących się na terenie miasta, które są wprowadzane do rzeki Biała i jej dopływów przepływających przez miasto. W badanych ściekach deszczowych określono zawartość zawiesiny ogólnej, biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), pH i zawartość substancji ropopochodnych w przeliczeniu na indeks oleju mineralnego. Słowa kluczowe: związki ropopochodne, separatory ropopochodnych, wody opadowe, ścieki deszczowe, rzeka Biała Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more