Category Archives: 2014-10

Efektywność wybranych koalescencyjnych separatorów substancji ropopochodnych na terenie aglomeracji miejskiej

Efektywność wybranych koalescencyjnych separatorów substancji ropopochodnych na terenie aglomeracji miejskiej PIEKUTIN J., ŁAPIŃSKI D.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 880–883 W pracy przedstawiono wyniki badań prób ścieków deszczowych po separatorach znajdujących się na terenie miasta, które są wprowadzane do rzeki Biała i jej dopływów przepływających przez miasto. W badanych ściekach deszczowych określono zawartość zawiesiny ogólnej, biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), pH i zawartość substancji ropopochodnych w przeliczeniu na indeks oleju mineralnego. Słowa kluczowe: związki ropopochodne, separatory ropopochodnych, wody opadowe, ścieki deszczowe, rzeka Biała Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Modyfikacje technologiczne w badaniach pilotowych procesu wychwytu CO2

Modyfikacje technologiczne w badaniach pilotowych procesu wychwytu CO2 SPIETZ T., WIĘCŁAW-SOLNY L., TATARCZUK A., KRÓTKI A., STEC M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 884–892 Tematyka usuwania CO2 ze spalin, z wykorzystaniem absorpcji aminowej, jest obiektem zainteresowania nauki i przemysłu. Zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat prowadzone są badania nie tylko w skali laboratoryjnej, ale i pilotowej. Celem tych badań jest zwiększenie sprawności procesu usuwania CO2 oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię do regeneracji sorbentu. W tym celu wprowadza się nowe sorbenty, oraz zmiany technologiczne w znanych już układach. W niniejszej pracy przedstawiono wybrane modyfikacje technologiczne, które wpływają na poprawę sprawności procesu i wskaźnika zużycia energii, a także przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wewnętrznej wymiany ciepła w desorberze na proces wychwytu CO2. Badania przeprowadzono na Instalacji Pilotowej w Elektrowni Łaziska – TAURON Wytwarzanie SA. Słowa kluczowe: Usuwanie CO2 ze spalin, instalacja pilotowa, etanoloamina, MEA, CCS Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Rozporządzenie REACH a odpady – gdzie tkwią problemy?

Rozporządzenie REACH a odpady – gdzie tkwią problemy? KRZEŚLAK A., PALCZEWSKA-TULIŃSKA M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 821–830 W publikacji omówiono główne problemy dotyczące braku spójności legislacji odpadowej z wymaganiami rozporządzenia REACH. Wymieniono bardziej istotne zapisy odnoszące się do odpadów w rozporządzeniu REACH oraz legislacji odpadowej. Następnie dokonano analizy pod kątem istniejących konsekwencji zapisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia „produktu ubocznego” oraz „odpadu, który utracił status odpadu” oraz sytuacji energetyki zawodowej, dotkniętej jako pierwsza branża problemem braku spójności w istniejących zapisach. Na koniec przedyskutowano kwestię braku pragmatycznego podejścia do zapisów prawnych na przykładzie importu pasty ołowiowej, która miała służyć jako uzupełniający surowiec w produkcji akumulatorów. Artykuł zakończono wnioskami oraz podsumowaniem w postaci cytatów pochodzących od respondentów Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki. Słowa kluczowe: Rozporządzenie REACH, chemikalia, ustawa o odpadach, odpady, odzysk, rejestracja substancji, wprowadzanie do obrotu, produkt uboczny, utrata statusu odpadu, uboczne produkty spalania węgla, żużle i popioły, pasta ołowiowa, odpad niebezpieczny, Biuro ds. Substancji Chemicznych, Europejska Agencja...
Read more

Potencjał biomasy w aspekcie otrzymywania wybranych surowców i produktów chemicznych

Potencjał biomasy w aspekcie otrzymywania wybranych surowców i produktów chemicznych SZWACH I., KULESZA R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 893–900 Obecnie obserwuje się szybki rozwój technologii wykorzystania biomasy do wytwarzania różnego rodzaju materiałów i produktów chemicznych. Pojęcie biomasy obejmuje odpady i pozostałości pochodzenia biologicznego z przemysłu rolno-spożywczego, w tym odpady tłuszczowe (wtórne oleje roślinne, odpadowe tłuszcze zwierzęce), daje to możliwość pozyskania cennego surowca. Wielokierunkowe możliwości wykorzystania produktów przetwarzania biomasy do otrzymywania specjalistycznych dodatków tj. plastyfikatory, środki smarne, stabilizatory zachęca do zajęcia się tematem. Słowa kluczowe: biomasa, produkty chemiczne, bio-oleochemia, środki smarne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Wybrane własności toksykologiczne i ekotoksykologiczne dodatku do spalania paliw ciekłych

Wybrane własności toksykologiczne i ekotoksykologiczne dodatku do spalania paliw ciekłych GUZIAŁOWSKA-TIC J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 831–836 W związku z procedurami REACH producenci i importerzy są zobowiązani do dostarczenia dokumentacji rejestracyjnej, zawierającej informacje o substancji chemicznej, w szczególności o jej toksycznych i ekotoksycznych właściwościach. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych dodatku do paliw ciekłych, które w kolejnym etapie są niezbędne do sporządzenia oceny i raportu bezpieczeństwa chemicznego. Słowa kluczowe: rozporządzenie REACH, dodatek do paliw ciekłych, właściwości toksykologiczne, właściwości ekotoksykologiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Energetyczne wykorzystanie biomasy z konopi uprawianych na terenach zrekultywowanych

Energetyczne wykorzystanie biomasy z konopi uprawianych na terenach zrekultywowanych MAŃKOWSKI J., KOŁODZIEJ J., BARANIECKI P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 901–904 Biomasa jest surowcem energetycznym, której spalanie, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, nie powoduje zwiększania się bilansu emisji CO2 do atmosfery. Dwutlenek węgla emitowany podczas spalania biomasy jest absorbowany w fazie wzrostu rośliny. Z prowadzonych badań wynika, że 1 hektar (ha) upraw konopi wiąże około 2,5 tony CO2. Konopie charakteryzują się wysokim plonem biomasy wynoszącym nawet 15 t/ha. Słowa kluczowe: konopie, paździerze, biomasa, ciepło spalania Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne

Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne CICHY B., JAROSZEK H., PASZEK A., TARNOWSKA A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 837–842 Kadm jest kancerogenny i mutagenny, dlatego dążenie do ograniczania jego oddziaływania na środowisko i organizm człowieka jest jak najbardziej zrozumiałe. W UE trwają obecnie prace nad ograniczeniem zawartości Cd nawozach fosforowych, wskazywanych jako istotne źródło tego metalu ciężkiego w glebie. Czy jednak proponowane rozwiązania są zasadne i czy gotowość technologiczna rozwiązań jest wystarczająca – zdania na ten temat są mocno podzielone. Słowa kluczowe: kwas fosforowy, usuwanie kadmu, nawozy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Gospodarowanie odpadami w koksowni Progi i bariery odzysku odpadów w procesie technologicznym koksowni

Gospodarowanie odpadami w koksowni Progi i bariery odzysku odpadów w procesie technologicznym koksowni OLCZAK CZ., LANGNER P., LIGUS G.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 905–910 Przedstawiono aktualny stan gospodarki odpadami w koksowni. Omówiono źródła, ilości i skład nieproduktów powstających w procesie technologicznym koksowni. Scharakteryzowano metody recyklingu wewnętrznego nieproduktów do węgla wsadowego i produktów węglopochodnych. Oceniono stopień wypełnienia prawnych wymagań środowiskowych związanych z gospodarką odpadami w koksowni. Określono progi i bariery odzysku odpadów „zewnętrznych” w procesie produkcyjnym koksowni. Słowa kluczowe: koksownia, produkty, nieprodukty, odpady, gospodarka odpadami Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu GLUZIŃSKA J., PASZEK A., RUSEK P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 843–849 Zebrano informacje na temat aktualnych przepisów prawa związanego z gospodarką odpadową w Polsce. Opisano zmiany, jakie wprowadziła w gospodarce odpadami nowa Ustawa o odpadach. Wykonano analizę problemów związanych z wytwarzaniem odpadów, głównie związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 0105. Przeprowadzono wstępne badania w skali laboratoryjnej pozwalające ocenić możliwość zagospodarowania i kierunki wykorzystania odpadowej płuczki wiertniczej. Słowa kluczowe: odpady, Ustawa o odpadach, odpadowa płuczka wiertnicza Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Modyfikacja naturalnego złoża mineralnego techniką temperaturowo – ciśnieniową.

Modyfikacja naturalnego złoża mineralnego techniką temperaturowo – ciśnieniową. PIJAROWSKI P. M., TIC W. J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 911–916 Opisano badania związane z modyfikacją złoża mineralnego naturalnego pochodzenia diatomitowego wykorzystywanego do adsorpcji substancji niebezpiecznych po niekontrolowanym uwolnieniu do środowiska. Zastosowano oczyszczanie złoża metodą temperaturowo–próżniową. W pierwszym etapie złoże poddano procesowi modyfikacji a następnie adsorpcji oleju napędowego klasy B. Najlepsze parametry modyfikacji złoża uzyskano dla temperatury 200°C oraz ciśnienia 298,0 hPa. Słowa kluczowe: modyfikacja temperaturowo–próżniowa, diatomity, ratownictwo chemiczno – ekologiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more