Category Archives: 2014

Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych w procesie otrzymywania srebra nanocząsteczkowego

Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych w procesie otrzymywania srebra nanocząsteczkowego
PULIt* J., BANACH M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 47–52

Cenne właściwości nanosrebra zadecydowały, iż jest ono jednym z najbardziej pożądanych nanomateiałów. Jego biobójcze właściwości sprawiają, że znalazło ono zastosowanie w wielu dziedzinach, m. in. w kosmetyce, medycynie, inżynierii medycznej, budownictwie, przemyśle rolnym. Z uwagi na fakt, iż otrzymywanie nanosrebra przynosi zyski, opracowano wiele sposobów jego pozyskiwania. Oprócz znanych metod fizycznych i chemicznych, coraz większą rolę w ostatnim czasie odgrywają metody przyjazne dla środowiska. W pracy dokonano przeglądu sposobów wytwarzania nanosrebra przy użyciu ekstraktów roślinnych.

Słowa kluczowe:nanosrebro, zielona chemia, ekstrakty roślinne

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon

...
Read more

Oktakarboksyftalocyjaniny – związki o interesujących właściwościach spektralnych, fotochemicznych i katalitycznych

Oktakarboksyftalocyjaniny – związki o interesujących właściwościach spektralnych, fotochemicznych i katalitycznych NACKIEWICZ J., SUCHAN A., KLIBER M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 369–376 Przedstawiono metody syntezy oktakarboksyftalocyjanin, MPcOC. Omówiono ich widma absorpcyjne UV-Vis, asocjację oraz wybrane właściwości fotochemiczne i katalityczne. Opisano wpływ czwartorzędowych soli amoniowych na widma UV-Vis i asocjację CuPcOC, fluorescencję roztworów wodnych ZnPcOC oraz aktywność katalityczną CoPcOC w homogenicznym aerobowym utlenianiu L-cysteiny. Słowa kluczowe: oktakarboksyftalocyjaniny, synteza, asocjacja, widma UV-Vis, kataliza Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu

Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu KOWALCZUK M. M., KURCOK P., KAWALEC M., SOBOTA M., MICHALAK M., KWIECIEŃ M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 679–691 Spośród biodegradowalnych poliestrów, alifatyczne biopoliestry (polihydroksyalkaniany, PHA), to materiał polimerowy pochodzenia naturalnego o szerokim spektrum zastosowań. Polihydroksyalkaniany są typowymi termoplastami, wkraczającymi do naszej codzienności jako jednorazowe materiały opakowaniowe, ale równie silnie lokującymi się w obszarze materiałów stosowanych do celów biomedycznych. Materiały te pochodzą z odnawialnych (niepetrochemicznych) źródeł, a po zakończonym okresie życia ulegają recyklingowi organicznemu. Alternatywnie do kompostowania, poli(3-hydroksyalkaniany) mogą również zostać poddane recyklingowi do cennych surowców, relatywnie prostymi metodami. Niniejszy artykuł, w kontekście przeprowadzonych ostatnio kompleksowych badań nad materiałami opakowaniowymi nowej generacji z tworzyw polimerowych ulegających recyklingowi organicznemu, przedstawia możliwości wykorzystania w tym zakresie PHA i ich syntetycznych analogów. Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, opakowania kompostowalne, poli(3-hydroksyalkaniany), PHA Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Produkcja energii w wybranych zintegrowanych układach gazowo-parowych IGCC zasilanych gazem z procesów zgazowania węgla

Produkcja energii w wybranych zintegrowanych układach gazowo-parowych IGCC zasilanych gazem z procesów zgazowania węgla LEŚNIAK A., BIENIECKI M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 12, 1074–1085 W artykule przedstawiono parametry techniczne wybranych demonstracyjnych i komercyjnych zintegrowanych układów gazowo-parowych IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle). Wybrane instalacje charakteryzują się mocą wytwarzanej energii elektrycznej na poziomie mocy aktualnie wykorzystywanych konwencjonalnych bloków elektrowni zawodowych, to jest powyżej 250 MW mocy elektrycznej. Osiągane w tych instalacjach sprawności cieplne netto 42 – 45 % są porównynadkrytyczne, sprawnościami eksploatowanych układów parowych. Słowa kluczowe: Instalacje energetyczne, komercyjne IGCC, dane techniczne. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Zasady Schiffa – interesujący zakres zastosowań w różnych dziedzinach nauki

Zasady Schiffa – interesujący zakres zastosowań w różnych dziedzinach nauki BRODOWSKA K., ŁODYGA-CHRUŚCIŃSKA E.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 2, 129–134 Kompleksy metali odgrywają istotną rolę zarówno w rolnictwie, jak również chemii farmaceutycznej i przemysłowej. Zasady Schiffa są produktami kondensacji pierwszorzędowych amin i związków karbonylowych. Związki te oraz ich kompleksy z metalami są coraz częściej stosowane jako katalizatory, polimery i barwniki. W artykule przedstawiono właściwości zasad Schiffa oraz korzyści wynikające z ich stosowania w różnych gałęziach przemysłu. Słowa kluczowe: zasady Schiffa, kompleksy metali, chemia koordynacyjna Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Od modelowania molekularnego po nanotechnologię i czystą energię

Od modelowania molekularnego po nanotechnologię i czystą energię KUPKA T., STACHÓW M., NIERADKA M., RADULAJANIK K., STOBIŃSKI L., KAMINSKY J., SAUER S. P. A.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 288–295 W dobie ogromnego rozwoju przemysłu i gospodarki oraz katastroficznego widma wyczerpania się surowców kopalnych jako źródeł energii, istotne jest znalezienie alternatywnych źródeł pozyskiwania oraz magazynowania energii. Nanorurki węglowe, grafeny i fulereny stały się najbardziej obiecującymi materiałami XXI w. Ponadto, przewodzące materiały polimerowe mogą być wykorzystane do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Modelowanie molekularne pozwala na dokładne przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych związków chemicznych i materiałów o potencjalnym zastosowaniu w nowoczesnej energetyce (m.in. karbazoli, nanorurek węglowych, grafenów i fulerenów). W pracy przedstawiono zastosowanie modelowania molekularnego do przewidywania parametrów strukturalnych spektroskopowych. Słowa kluczowe: modelowanie molekularne, karbazol, nanorurki węglowe, fulereny spektroskopowych nanorurek węglowych, fulerenów i karbazoli. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne

Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne CICHY B., JAROSZEK H., PASZEK A., TARNOWSKA A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 837–842 Kadm jest kancerogenny i mutagenny, dlatego dążenie do ograniczania jego oddziaływania na środowisko i organizm człowieka jest jak najbardziej zrozumiałe. W UE trwają obecnie prace nad ograniczeniem zawartości Cd nawozach fosforowych, wskazywanych jako istotne źródło tego metalu ciężkiego w glebie. Czy jednak proponowane rozwiązania są zasadne i czy gotowość technologiczna rozwiązań jest wystarczająca – zdania na ten temat są mocno podzielone. Słowa kluczowe: kwas fosforowy, usuwanie kadmu, nawozy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla

Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla SZYNKOWSKA M.I., GÓRALSKI J., MAĆKIEWICZ E., KULA P., NIEDZIELSKI P., PIETRASIK R., JÓŹWIK K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 205–210 W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą emisji rtęci z procesów spalania węgla w elektrowniach konwencjonalnych. Omówiono założenia i cele projektu: „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla”, który realizowany jest we współpracy Politechniki Łódzkiej z PGE GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów (największą w Polsce i Europie elektrownią, opalaną węglem brunatnym). Słowa kluczowe: redukcja emisji, rtęć, spalanie węgla Scale-up Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Usuwanie metali ciężkich z roztworów wodnych z wykorzystaniem aerożeli i kserożeli węglowych

Usuwanie metali ciężkich z roztworów wodnych z wykorzystaniem aerożeli i kserożeli węglowych ŁUŻNY R., IGNASIAK M., WALENDZEWSKI J., STOLARSKI M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 6, 544–553 Aerożele i kserożele węglowe otrzymano w procesie polikondensacji rezorcyny z formaldehydem w środowisku wodnym z wykorzystaniem wodorotlenku potasu oraz bromku cetylotrimetylowego jako katalizatorów. Zsyntezowane materiały poddano aktywacji, a następnie zbadano ich skuteczność w procesie adsorpcyjnego usuwania jonów metali ciężkich (niklu, miedzi i cynku) z roztworów wodnych. Otrzymane wyniki wskazują na istotny wpływ warunków syntezy, metody aktywacji oraz rodzaju usuwanego jonu na zdolność sorpcyjną badanych materiałów. Skuteczność usuwania niklu, miedzi i cynku z roztworów wodnych z wykorzystaniem kserożelowych i aerożelowych materiałów węglowych jest zbliżona, a w niektórych przypadkach większa, niż skuteczność komercyjnych węgli aktywnych. Słowa kluczowe: adsorpcja, aerożele węglowe, kserożele węglowe, metale ciężkie Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Gospodarowanie odpadami w koksowni Progi i bariery odzysku odpadów w procesie technologicznym koksowni

Gospodarowanie odpadami w koksowni Progi i bariery odzysku odpadów w procesie technologicznym koksowni OLCZAK CZ., LANGNER P., LIGUS G.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 905–910 Przedstawiono aktualny stan gospodarki odpadami w koksowni. Omówiono źródła, ilości i skład nieproduktów powstających w procesie technologicznym koksowni. Scharakteryzowano metody recyklingu wewnętrznego nieproduktów do węgla wsadowego i produktów węglopochodnych. Oceniono stopień wypełnienia prawnych wymagań środowiskowych związanych z gospodarką odpadami w koksowni. Określono progi i bariery odzysku odpadów „zewnętrznych” w procesie produkcyjnym koksowni. Słowa kluczowe: koksownia, produkty, nieprodukty, odpady, gospodarka odpadami Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more