Category Archives: 2014

Szerokie spektrum możliwości analizy termicznej w badaniach i przemyśle

Szerokie spektrum możliwości analizy termicznej w badaniach i przemyśle NOWAK M., CICHY B.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 216–223 Analiza termiczna jest uznaną metodą do charakteryzowania właściwości fizycznych i chemicznych materiałów w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. W artykule wskazano możliwe obszary zasatosowań analizy termicznej oraz opisano niektóre badania derywatograficzne wykonywane w ramach prac badawczych realizowanych w INS, Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Surowce mineralne

Surowce mineralne ZIELIŃSKI S.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 5, 429–446 Gwałtowny rozwój społeczno-gospodarczy w XX w. został osiągnięty nie tylko dzięki postępom w nauce i technologii, lecz także niespotykanemu wcześniej zużyciu surowców. Problem dostaw surowców znalazł się więc w centrum uwagi ekip rządowych i środowisk przemysłowych. O ile jednak dyskusja o przyszłości surowcowej świata dotychczas koncentrowała się na surowcach energetycznych i organicznych (biomasie), to surowcom nieenergetycznym, takim jak minerały i metale, nie poświęcano równej uwagi. Sytuacja uległa zmianie dopiero w ostatnich kilkunastu latach, gdy uświadomiono sobie, że bez surowców mineralnych społeczeństwa uprzemysłowione i współczesne technologie byłyby niewyobrażalne. W tej sytuacji rodzi się obawa, czy rosnące zapotrzebowanie nie grozi wyczerpaniem zasobów i niedoborem surowców w najbliższej przyszłości. Niedobór surowców mineralnych jest szczególnie niepokojącym problem dla Unii Europejskiej, która jako całość jest wysoce zależna od importu minerałów metalicznych i metali potrzebnych w produkcjach high-tech. Komisja Europejska uruchomiła w 2008 r. program „Raw Materials Initiative”, który ustala zintegrowaną strategię w odpowiedzi na...
Read more

Potencjał biomasy w aspekcie otrzymywania wybranych surowców i produktów chemicznych

Potencjał biomasy w aspekcie otrzymywania wybranych surowców i produktów chemicznych SZWACH I., KULESZA R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 893–900 Obecnie obserwuje się szybki rozwój technologii wykorzystania biomasy do wytwarzania różnego rodzaju materiałów i produktów chemicznych. Pojęcie biomasy obejmuje odpady i pozostałości pochodzenia biologicznego z przemysłu rolno-spożywczego, w tym odpady tłuszczowe (wtórne oleje roślinne, odpadowe tłuszcze zwierzęce), daje to możliwość pozyskania cennego surowca. Wielokierunkowe możliwości wykorzystania produktów przetwarzania biomasy do otrzymywania specjalistycznych dodatków tj. plastyfikatory, środki smarne, stabilizatory zachęca do zajęcia się tematem. Słowa kluczowe: biomasa, produkty chemiczne, bio-oleochemia, środki smarne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Zastosowanie chitozanu oraz jego modyfikowanych pochodnych do usuwania śladowych ilości metali ciężkich ze ścieków przemysłowych

Zastosowanie chitozanu oraz jego modyfikowanych pochodnych do usuwania śladowych ilości metali ciężkich ze ścieków przemysłowych
RADOMSKI* P., PIĄtKOWSKI M., BOGDAł D., JAROSIŃSKI A.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 39–46

W artykule zaprezentowano wyniki oczyszczania modelowych roztworów ścieków z wybranych jonów metali ciężkich z zastosowaniem metod sorpcyjnych. Celem badań było porównanie zdolności sorpcyjnych chitozanu oraz jego modyfikowanej pochodnej w postaci kopolimeru chitozan/kwas asparaginowy sieciowanego glikolem etylenowym, otrzymanego w polu promieniowania mikrofalowego. W pracy zaprezentowano również sposób oraz warunki otrzymywania tego kopolimeru. Proces sorpcyjny prowadzono w sposób statyczny w temperaturze pokojowej w roztworach zawierających jony metali takich jak Fe2+/3+, Zn2+, Hg2+ i Pb2+ w czasie 12 h oraz 168 h. Po 24 h dla chitozanu oraz 70 h dla modyfikowanej pochodnej osiągnięto praktycznie całkowity stopień usunięcia jonów rtęci i ołowiu z roztworu. Dla jonów żelaza i cynku po 7 dniach sorpcji wartości te wynosiły odpowiednio 46% i 81% (chitozan) oraz 30% i 35% (kopolimer).

Słowa kluczowe:chitozan, sorpcja,...

Read more

Inhibicja enzymatyczna wolnowiążąca

Inhibicja enzymatyczna wolnowiążąca PAWEŁCZAK M. , HUREK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 377–384 Inhibitory enzymów otrzymywane są głównie w celu ich zastosowania w medycynie, ochronie plonów, czy przemyśle spożywczym. Wolnowiążące się z enzymem inhibitory stanowią grupę inhibitorów nieklasycznych i ten typ inhibicji wymaga bardziej złożonej analizy danych kinetycznych. Znajomość mechanizmów hamowania enyzmów przez inhibitory jest kluczowa dla projektowania nowych, bardziej efektywnych związków tego typu. Poniżej przedstawiono algorytm pozwalający na rozstrzygnięcie jaki jest mechanizm inhibicji wolnowiążącej oraz oryginalny sposób obliczenia stałej Ki dla każdego z tych mechanizmów. Słowa kluczowe: kinetyka enzymatyczna, inhibicja wolnowiążąca, mechanizmy inhibicji wolnowiążącej Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Technologie bioresorbowalnych wyrobów medycznych – opracowane w wyniku realizacji projektu kluczowego „Biodegradowalne wyroby włókniste”

Technologie bioresorbowalnych wyrobów medycznych – opracowane w wyniku realizacji projektu kluczowego „Biodegradowalne wyroby włókniste” KRUCIŃSKA I., BOGUŃ M., CHRZANOWSKA O., KOWALCZUK M. M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 665–685 Pod koniec 2008 r. rozpoczęto realizację projektu kluczowego pt. „Biodegradowalne wyroby włókniste”, POIG 01.03.01–00– 007/08 o akronimie BIOGRATEX. Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, niezbędnych dla poszerzenia oferty wyrobów włóknistych produkowanych z użyciem polimerów biodegradowalnych, w większości pozyskiwanych z surowców odnawialnych, kierowanych nie tylko do sektora włókienniczego, ale również dla rolnictwa i medycyny. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie opisu trzech technologii odnoszących się do wyrobów przeznaczonych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej. Opisano technologię formowania włókien z roztworu polimeru będącego kopolimerem L-laktydu i glikolidu (PGLA), którego syntezę opracowano w ramach projektu. Kolejna technologia dotyczy materiałów nanowłóknistych wytwarzanych metodą elektroprzędzenia z roztworu polimeru PGLA oraz z roztworu mieszaniny polimerów PGLA i hydroksymaślanu (PHB). Oba roztwory polimeru w DMSO...
Read more

W obronie węgla

W obronie węgla TUREK W., RADLIK M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 12, 1086–1089 Podstawą polskiej energetyki jest węgiel, zarówno z brunatny jak i kamienny. W najbliższej przyszłości, jeszcze przez ok. 50 do 100 lat, stanowić on będzie podstawę energetyki w Polsce i na świecie. Dlatego też spalanie w energetyce ropy i gazu jest nieodwracalnym marnotrawstwem tych cennych surowców. Odnawialne źródła energii na razie stanowią niewielki udział w produkcji energii elektrycznej. Energia ze źródeł odnawialnych jest droga i nie ma znaczących gotowych rozwiązań ekonomicznych. W państwach takich jak Polska, gdzie nie ma dużych przepływów i spadków wód, ani silnych wiatrów przez długi czas, podstawą energetyki będzie węgiel. Słowa kluczowe: energetyka, węgiel, źródła odnawialne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Zastosowanie cyjanobakterii w biotransformacji 2-oksopropanofosfonianu dietylu

Zastosowanie cyjanobakterii w biotransformacji 2-oksopropanofosfonianu dietylu GÓRAK M., ŻYMAŃCZYK-DUDA E.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 2, 123–128 Celem przeprowadzonych badań było zastosowanie mikroorganizmów fotoautotroficznych jako biokatalizatora w redukcji β-ketoalkilofosfonianu dietylu. Przeprowadzone badania przesiewowe wskazały szczepy cyjanobakterii Arthrospira maxima CCALA 027 oraz Nodularia sphaerocarpa CCALA 114 jako zdolne do redukcji 2-oksopropanofosfonianu dietylu do odpowiedniego 2-hydroksypropanofosfonianu dietylu. W trakcie 7-dniowego procesu biokonwersji stopień przereagowania substratu w przypadku zastosowania wymienionych szczepów wynosił odpowiednio 26,4% oraz 12,9%, zaś czystość optyczna produktu w obu przypadkach wyniosła ponad 99%. Słowa kluczowe: biotransformacja, cyjanobakterie, redukcja ketofosfonianów Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Próby aktywowania grupy karboksylowej kwasu 3-amino-1Hpirazolo-5-karboksylowego metodą azydkową

Próby aktywowania grupy karboksylowej kwasu 3-amino-1Hpirazolo-5-karboksylowego metodą azydkową KUSAKIEWICZ-DAWIDd A., MASIUKIEWICZ E.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 296–303 Opracowano metodę łączenia 3-acetamido-5-karboksy-1H-pirazolu od C- końca z aminokwasem białkowym, bez konieczności ochrony bocznych grup funkcyjnych pierścienia pirazolowego z wykorzystaniem aktywacji azydkowej. W modelowej reakcji zsyntezowano ester metylowy Na-(3-acetamido-5-karbonylo-1H-pirazolo)glicyny. Słowa kluczowe: aminopirazol, hybrydy peptydowe, metoda azydkowa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Wybrane własności toksykologiczne i ekotoksykologiczne dodatku do spalania paliw ciekłych

Wybrane własności toksykologiczne i ekotoksykologiczne dodatku do spalania paliw ciekłych GUZIAŁOWSKA-TIC J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 831–836 W związku z procedurami REACH producenci i importerzy są zobowiązani do dostarczenia dokumentacji rejestracyjnej, zawierającej informacje o substancji chemicznej, w szczególności o jej toksycznych i ekotoksycznych właściwościach. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych dodatku do paliw ciekłych, które w kolejnym etapie są niezbędne do sporządzenia oceny i raportu bezpieczeństwa chemicznego. Słowa kluczowe: rozporządzenie REACH, dodatek do paliw ciekłych, właściwości toksykologiczne, właściwości ekotoksykologiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more