Category Archives: 2014

Strefa metastabilna w krystalizacji

Strefa metastabilna w krystalizacji BOGACZ W., WÓJCIK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 198–201 Chociaż strefa metastabilna jest istotnym zagadnieniem w krystalizacji przemysłowej, to wciąż jej definicja posiada pewne niejasności. W artykule przedstawiono wyniki badań polegających na określeniu temperatury nukleacji oraz szerokości strefy metastabilnej (przechłodzenie) dla roztworów chlorku potasu, azotanu (V) potasu i siarczanu (VI) potasu przy użyciu kalorymetru reakcyjnego Mettler Toledo RCle. Słowa kluczowe: strefa metastabilna, krystalizacja przemysłowa, temperatura nukleacji Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Bioczujniki SPRI – narzędzie diagnostyczne przyszłości

Bioczujniki SPRI – narzędzie diagnostyczne przyszłości SANKIEWICZ A., PUZAN B., GORODKIEWICZ E.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 6, 528–535 Czujniki biologiczne są kombinacją biologicznie czułego i selektywnego składnika z fizykochemicznym detektorem, np. optycznym. Wiele bioczujników optycznych opartych jest na zjawisku powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPR) w wersji klasycznej oraz w wersji imaging (SPRI). Biosensory SPRI są atrakcyjnym narzędziem, które może być wykorzystywane do wieloparametrowej analizy próbek w diagnozie medycznej, kontroli żywności i monitoringu środowiska. Słowa kluczowe: bioczujnik, SPRI Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Ocena sieciowania resztkowego wywołanego efektem samorozgrzania we włóknistych kompozytach epoksydowych z wykorzystaniem spektroskopii Ramana

Ocena sieciowania resztkowego wywołanego efektem samorozgrzania we włóknistych kompozytach epoksydowych z wykorzystaniem spektroskopii Ramana KATUNIN A., KRUKIEWICZ K., TURCZYN R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 957–966 Mechaniczne obciążenia cykliczne struktur polimerowych wywołuje procesy dyssypacji energii mechanicznej, które prowadzą do powstania efektu samorozgrzania, tj. lokalnego wzrostu temperatury, odpowiadającemu gradientowi naprężeń. W szczególnych przypadkach obciążania zmęczeniowego, efekt samorozgrzania staje się procesem dominującym i nasila degradację strukturalną. Wcześniejsze badania w tym zakresie wykazują, że efekt samorozgrzania związany jest z sieciowaniem resztkowym grup epoksydowych (EP) w kompozytach włóknistych. Celem prezentowanych badań jest ocena stopnia sieciowania resztkowego oparta na analizie widm Ramana, profili temperaturowych oraz charakterystycznych temperatur w kompozytach poddawanych obciążeniom zmęczeniowym z występowaniem efektu samorozgrzania. Analizie poddano charakterystyczne pasma w widmach Ramana, a także charakterystyczne krzywe temperaturowe i ich zależność od częstotliwości wymuszenia. Uzyskane wyniki pozwalają na charakterystykę mechanizmów degradacji włóknistych kompozytów epoksydowych poddawanych zmęczeniu cieplnemu. Słowa kluczowe: efekt samorozgrzania, zmęczenie cieplne, sieciowanie resztkowe, kompozyty polimerowe, spektroskopia Ramana Czytaj więcej w pliku PDF Read more

Badanie wpływu pestycydów na parametry detonacyjne materiałów wybuchowych typu saletrole i amonale

Badanie wpływu pestycydów na parametry detonacyjne materiałów wybuchowych typu saletrole i amonale
MARANDA A., NAStAłA A., BUCZKOWSKI D., WItKOWSKI* W.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 23–28

Badano właściwości detonacyjne mieszanin opartych na saletrze amonowej oraz oleju mineralnym, albo pyle aluminiowym z dodatkiem pestycydów. Określano prędkość detonacji oraz parametry fali podmuchu generowanej w otoczeniu detonowanych ładunków.

Słowa kluczowe:materiał wybuchowy, detonacja, utylizacja, środki ochrony roślin

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon

...
Read more

Badania odporności materiałów na działanie czynników środowiska naturalnego

Badania odporności materiałów na działanie czynników środowiska naturalnego SOBKÓW d., BARTON J., CZAJA K., SUDOŁ M, MAZOŃ B.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 347–354 W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z odpornością materiałów na czynniki środowiska, obejmujące zespół warunków atmosferycznych oraz biosfery. Obszary te stanowią od wielu lat problematykę badawczą zespołu pracowników Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, w ramach której prowadzone są badania foto-, termo- i biodegradacji materiałów, głównie polimerowych. Kompleksowość takich badań pozwala na określenie czasu użytkowania wyrobów wytworzonych z badanych materiałów w warunkach potencjalnego obszaru ich zastosowań. Rosnące zainteresowanie otrzymywaniem i produkcją nowego typu materiałów wynika z ich zastosowania do wytwarzania różnorodnych, użytecznych wyrobów eksploatowanych w różnych warunkach. Warunki te, w zależności od rodzaju, intensywności i czasu oddziaływania, wywołują wielorakie zmiany w materiale, które z kolei wywierają wpływ na jego właściwości użytkowe. Dlatego przy opracowywaniu nowych materiałów istotna jest wiedza odnośnie do kierunków ich zastosowania i warunków eksploatacji wraz z nieodłączną potrzebą określania...
Read more

Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów pozyskiwanych z archeonów

Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów pozyskiwanych z archeonów WĘGRZYN A., ŻUKROWSKI K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 710–722 Wiele gatunków archeonów występuje w środowiskach ekstremalnych. Do tej grupy drobnoustrojów można zaliczyć hipertermofile, termofile metabolizujące związki siarki, ekstremalne halofile oraz metanogeny. Ze względu na specyficzne właściwości i zdolność do produkcji ekstremozymów, mikroorganizmy te są potencjalnie cennym źródłem dla rozwoju nowoczesnych procesów biotechnologicznych. Słowa kluczowe: ekstremofile, archeony, ekstremozymy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Energia z węgla pozyskana na drodze zgazowania

Energia z węgla pozyskana na drodze zgazowania CZAJA P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 12, 1026–1039 Powtarzające się coraz częściej pytania o możliwość zastąpienia klasycznego wydobycia węgla i jego spalania w celu pozyskania energii, zainspirowały w ostatnich latach serię prac naukowo-badawczych. Również w Polsce od 5 lat prowadzone są intensywne prace badawcze w tym zakresie. Niniejsza publikacja prezentuje jednak dwa inne przypadki zgazowania: w reaktorach naziemnych, prowadzone z dużym powodzeniem w koncernie Sasol oraz zgazowania podziemnego wg technologii Linc Energy. Zgazowanie węgla w Południowo Afrykańskim Sasol jest bardzo dobrym przykładem wdrożenia technologii, która pozwoliła temu krajowi na rozwój w określonej sytuacji politycznej i gospodarczej. Dzisiaj Sasol, przy obecnych cenach swojego węgla oraz światowych cenach ropy naftowej, wytwarza 120 produktów, w tym paliwa płynne, olefiny, materiały wybuchowe, kosmetyki itp., które są w stanie konkurować z produktami pozyskanymi z ropy naftowej. Drugi przypadek zgazowania – tym razem podziemnego, według technologii australijskiej firmy Linc Energy – przedstawiono w kontekście próby jej wdrożenia w...
Read more

Przestrzeń egzystencjalna człowieka technicznego

Przestrzeń egzystencjalna człowieka technicznego ŁAPIŃSKI J.L.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 167–173 Technosfera, to obecnie przestrzeń egzystencjalna człowieka technicznego. W publikacji podjęta została próba zdefiniowania przestrzeni egzystencjalnej oraz poddane zostały analizie takie elementy, jak: człowiek techniczny (charakterystyczne główne cechy), kultura (jej istota i zadania) oraz rozumienie gospodarowania. Reorientacje i przemiany, jakie miały miejsce w tych obszarach na przestrzeni ostatniego stulecia doprowadziły de facto do ukształtowania się nowego obrazu przestrzeni społecznej i egzystencjalnej współczesnego człowieka. Słowa kluczowe: człowiek techniczny, technokratyzm, determinizm technologiczny, technopol, technostrukura Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Ocena błędu przy pomiarze aktywności katalizatora deN2O w reaktorze Zielińskiego

Ocena błędu przy pomiarze aktywności katalizatora deN2O w reaktorze Zielińskiego KRUK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 5, 494–499 Przy oznaczaniu stałej szybkości reakcji k na katalizatorze (która charakteryzuje aktywność katalizatora) dokonuje się pomiaru szeregu parametrów bezpośrednich, dlatego istnieje propagacja błędów pomiarów bezpośrednich na wynik końcowy. Przedstawiono oszacowanie niepewności wyniku na podstawie klasycznego wzoru różniczkowego dla badań przykładowego katalizatora żelazowoglinowego do rozkładu podtlenku azotu. Maksymalny błąd wyznaczenia wielkości fizycznej, będącej funkcją bezpośrednich pomiarów kilku parametrów niezależnych, można ocenić korzystając ze zmodyfikowanego wzoru na różniczkę zupełną. W pracy przedstawiono wykorzystanie rachunku błędów dla oceny dokładności oznaczania stałej szybkości reakcji rozkładu podtlenku azotu na katalizatorze żelazowo-glinowym. Słowa kluczowe: aktywność katalizatora, podtlenek azotu, dokładność pomiaru, stała szybkości reakcji Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Stan gospodarki ściekowej na terenach wiejskich na przykładzie powiatu koszalińskiego

Stan gospodarki ściekowej na terenach wiejskich na przykładzie powiatu koszalińskiego NOWAK R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 856–861 Artykuł przedstawia rozwój oraz stan sieci kanalizacyjnej na terenie ośmiu gmin wiejskich powiatu koszalińskiego w latach 2004–2013. Podstawą analizy były dane z roczników statystycznych GUS – Ochrona Środowiska oraz Banku Danych Lokalnych, a także z raportów z wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przeprowadzona analiza wykazała niejednorodny stopień uzbrojenia gmin powiatu koszalińskiego w sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków, różny przyrost sieci kanalizacyjnej w czasie, a także różnice w udziale ludności powiatu, korzystającej z sieci i oczyszczalni ścieków. W ostatnich latach widoczny jest wyraźny przyrost ludności powiatu, korzystających z oczyszczalni ścieków oraz z sieci kanalizacyjnej. Obserwuje się przy tym tendencje do wzrostu ilości ścieków, oczyszczanych w wysokosprawnych technologiach. Słowa kluczowe: gospodarka ściekowa, infrastruktura techniczna, powiat koszaliński Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more