Category Archives: 2014

Innowacyjne kompozyty poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych

Innowacyjne kompozyty poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych VUKOVIĆ-KWIATKOWSKA I., KACZMAREK H., DZWONKOWSKI J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 2, 135–140 Otrzymano i zbadano podstawowe właściwości innowacyjnych kompozytów do produkcji folii opakowaniowych. Kompozyty otrzymano metodą fotochemiczną z poli(kwasu mlekowego) (PLA) i poliakrylanu o różnym składzie. Zbadano właściwości mechaniczne otrzymanych folii; przenikalność przez folie pary wodnej i ditlenku węgla; odporność folii na działanie promieniowania nadfioletowego, stosowanego w procesie sterylizacji oraz określono wpływ wymrażania w temp. -18°C na badane właściwości. Stwierdzono poprawę właściwości barierowych i mechanicznych otrzymanych kompozytów w stosunku do czystego PLA, ich dobrą stabilność fotochemiczną i odporność na niskie temperatury, co stwarza możliwość wykorzystania nowych innowacyjnych kompozytów do produkcji opakowań żywności. Słowa kluczowe: poli(kwas mlekowy), poliakrylany, fotosieciowanie, folie opakowaniowe Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań

Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań BARTON J., NIEMCZYK A., CZAJA K., KORACH Ł., SACHER-MAJEWSKA B.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 280–287 Kompozyty polimerowe, to nowoczesne materiały wieloskładnikowe, wśród których ostatnio, ze względu na swoje unikatowe właściwości, największym zainteresowaniem cieszą się nanokompozyty oraz biokompozyty. W prezentowanej pracy, na tle ogólnej charakterystyki kompozytowych materiałów polimerowych, przedstawiono wybrane badania prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego z zakresu otrzymywania i charakterystyki kompozytów poliolefinowych z udziałem różnych (nano)napełniaczy, zarówno nieorganicznych jak i pochodzących z odnawialnych źródeł roślinnych. Słowa kluczowe: kompozyty, nanokompozyty, biokompozyty, POSS, napełniacze roślinne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu GLUZIŃSKA J., PASZEK A., RUSEK P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 843–849 Zebrano informacje na temat aktualnych przepisów prawa związanego z gospodarką odpadową w Polsce. Opisano zmiany, jakie wprowadziła w gospodarce odpadami nowa Ustawa o odpadach. Wykonano analizę problemów związanych z wytwarzaniem odpadów, głównie związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 0105. Przeprowadzono wstępne badania w skali laboratoryjnej pozwalające ocenić możliwość zagospodarowania i kierunki wykorzystania odpadowej płuczki wiertniczej. Słowa kluczowe: odpady, Ustawa o odpadach, odpadowa płuczka wiertnicza Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Problemy przenoszenia skali w krystalizatorach z rurą cyrkulacyjną i mieszadłem

Problemy przenoszenia skali w krystalizatorach z rurą cyrkulacyjną i mieszadłem MAŁYSIAK A., SYNOWIEC P.M., WÓJCIK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 202–204 W artykule przedstawiono analizę zagadnienia przenoszenia skali na przykładzie jednego z typów krystalizatora powszechnie stosowanego w aplikacjach przemysłowych. Zdefiniowano istotny parametr procesowym, mający duży wpływ na powtarzalność technologii. Określono wymagania z punktu widzenia kinetyki procesu podczas przenoszenia skali oraz, biorąc pod uwagę najczęściej stosowaną procedurę, przeanalizowano możliwości i ograniczenia tego sposobu. Słowa kluczowe: przenoszenie skali, krystalizator DTM, czas pierwotnej cyrkulacji Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

W przemyśle zbrojeniowym

W przemyśle zbrojeniowym CZERWIŃSKA M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 6, 536–543 W artykule zaprezentowano przegląd informacji na temat rozwijającej się od lat 90. XX w. dziedziny wiedzy, jaką jest nanotechnologia. Przedstawiono możliwości zastosowań nanotechnologii w przemyśle zbrojeniowym poprzez tworzenie mniejszych, lżejszych, szybszych i bardziej wydajnych materiałów i urządzeń. Zwrócono uwagę na zagrożenia, jakie może powodować postęp tej technologii. Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanomateriały, przemysł zbrojeniowy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Modyfikacja naturalnego złoża mineralnego techniką temperaturowo – ciśnieniową.

Modyfikacja naturalnego złoża mineralnego techniką temperaturowo – ciśnieniową. PIJAROWSKI P. M., TIC W. J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 911–916 Opisano badania związane z modyfikacją złoża mineralnego naturalnego pochodzenia diatomitowego wykorzystywanego do adsorpcji substancji niebezpiecznych po niekontrolowanym uwolnieniu do środowiska. Zastosowano oczyszczanie złoża metodą temperaturowo–próżniową. W pierwszym etapie złoże poddano procesowi modyfikacji a następnie adsorpcji oleju napędowego klasy B. Najlepsze parametry modyfikacji złoża uzyskano dla temperatury 200°C oraz ciśnienia 298,0 hPa. Słowa kluczowe: modyfikacja temperaturowo–próżniowa, diatomity, ratownictwo chemiczno – ekologiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Synteza metanolu z ditlenku węgla i wodoru na bazie katalizatora CuO/ZnO/ZrO2 z dodatkami

Synteza metanolu z ditlenku węgla i wodoru na bazie katalizatora CuO/ZnO/ZrO2 z dodatkami
MADEJ-LACHOWSKA M., KASPRZYK-MRZYK* A., MOROZ H., LACHOWSKI A.I., WYŻGOł H.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 61–70

Przeprowadzono badania wpływu promotorów Ce, Cr, Ga, La i Pd na aktywność katalizatora CuO/ZnO/ZrO2 w procesie syntezy metanolu z CO2 i H2. Katalizator otrzymano metodą homogenizacji z zastosowaniem kwasu cytrynowego wprowadzając niewielkie ilości promotorów. Aktywność katalizatorów badano prowadząc pomiary w ciśnieniowym reaktorze rurowym o stałym złożu katalizatora. Wykazano pozytywny wpływ promotorów, zwłaszcza Ga, La, Ce oraz Cr, na aktywność i selektywność katalizatora w badanym procesie.

Słowa kluczowe:synteza metanolu, katalizator CuO/ZnO/ ZrO2, promotory – Ce, Cr, Ga, La, Pd

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon

...
Read more

Potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii tworzących zakwity sinicowe

Potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii tworzących zakwity sinicowe KASOWSKA-ŻOK E., OSTROWSKA M., STUDNIK h., BALCERZAK L ., ŻYSZKA B., DRZYZGA d., BAZGIER G., KAFARSKI P., LIPOK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 355–362 Zdolności adaptacyjne cyjanobakterii związane ze swoistym, „plastycznym” metabolizmem cechującym te mikroorganizmy sprawiły, że możliwe jest ich wykorzystanie jako biokatalizatorów w procesach biotransformacji związków naturalnych i połączeń syntetycznych. Inne cechy sinic umożliwiają ich zastosowanie w procesach bioremediacji jonów metali, w których równocześnie wytwarzane są nanocząstki tych pierwiastków. Wspomniane możliwości wskazują na znaczący potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii. Słowa kluczowe: zakwity sinicowe, cyjanobakterie, biotransformacje, aminopolifosfoniany, nanocząstki metali, monoterpeny, flawonoidy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Zastosowanie odpadów z przemysłu mleczarskiego do produkcji polimerów biodegradowalnych

Zastosowanie odpadów z przemysłu mleczarskiego do produkcji polimerów biodegradowalnych MAŚLANKA S., SIOŁEK M., HAMRYSZAK Ł., ŁOPOT D.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 703–709 Głównym kierunkiem przetwarzania serwatki jest otrzymywanie kwasu mlekowego w procesie fermentacji mlekowej. Z kwasu mlekowego otrzymuje się polimer w pełni biodegradowalny [poli(kwas mlekowy)], który otrzymuje się na drodze polimeryzacji bezpośredniej, prosto z kwasu mlekowego oraz w wyniku pośredniej polimeryzacji. W ramach badań własnych sprawdzono katalizatory na bazie cynku (Zn), cyny (Sn) oraz cyrkonu (Zr) w procesie polimeryzacji z otwarciem pierścienia oraz bezpośredniej polikondensacji z kwasu mlekowego. Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, serwatka, poli(kwas mlekowy), polimeryzacja Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Modelowanie i konfiguracja układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z gazu, z podziemnego zgazowania węgla brunatnego

Modelowanie i konfiguracja układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z gazu, z podziemnego zgazowania węgla brunatnego MOCEK P., BIENIECKI M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 12, 1040–1055 W artykule przedstawiono wyniki symulacji pracy modeli dwóch układów energetycznego zagospodarowania gazu z podziemnego zgazowania węgla brunatnego. Symulacje prowadzono w obu przypadkach dla wariantu oceny energetycznej całego procesu, od zgazowania węgla – do wytworzenia w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej oraz dla wariantu od podania do układu energetycznego czystego gazu ze zgazowania – do wytworzenia energii. W podsumowaniu zarekomendowano analizowane układy, w zależności od priorytetów w uzyskiwanym produkcie końcowym – energia elektryczne lub ciepło. Słowa kluczowe: konwersja energii energetycznej gazu, podziemne zgazowanie węgla, obieg Rankine’a, turbina przeciwprężna, instalacja zgazowania, obieg parowo-gazowy, rekuperacja, sprawność energetyczna Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more