Category Archives: 2014

Zastosowanie cyjanobakterii w biotransformacji 2-oksopropanofosfonianu dietylu

Zastosowanie cyjanobakterii w biotransformacji 2-oksopropanofosfonianu dietylu GÓRAK M., ŻYMAŃCZYK-DUDA E.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 2, 123–128 Celem przeprowadzonych badań było zastosowanie mikroorganizmów fotoautotroficznych jako biokatalizatora w redukcji β-ketoalkilofosfonianu dietylu. Przeprowadzone badania przesiewowe wskazały szczepy cyjanobakterii Arthrospira maxima CCALA 027 oraz Nodularia sphaerocarpa CCALA 114 jako zdolne do redukcji 2-oksopropanofosfonianu dietylu do odpowiedniego 2-hydroksypropanofosfonianu dietylu. W trakcie 7-dniowego procesu biokonwersji stopień przereagowania substratu w przypadku zastosowania wymienionych szczepów wynosił odpowiednio 26,4% oraz 12,9%, zaś czystość optyczna produktu w obu przypadkach wyniosła ponad 99%. Słowa kluczowe: biotransformacja, cyjanobakterie, redukcja ketofosfonianów Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Próby aktywowania grupy karboksylowej kwasu 3-amino-1Hpirazolo-5-karboksylowego metodą azydkową

Próby aktywowania grupy karboksylowej kwasu 3-amino-1Hpirazolo-5-karboksylowego metodą azydkową KUSAKIEWICZ-DAWIDd A., MASIUKIEWICZ E.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 296–303 Opracowano metodę łączenia 3-acetamido-5-karboksy-1H-pirazolu od C- końca z aminokwasem białkowym, bez konieczności ochrony bocznych grup funkcyjnych pierścienia pirazolowego z wykorzystaniem aktywacji azydkowej. W modelowej reakcji zsyntezowano ester metylowy Na-(3-acetamido-5-karbonylo-1H-pirazolo)glicyny. Słowa kluczowe: aminopirazol, hybrydy peptydowe, metoda azydkowa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Wybrane własności toksykologiczne i ekotoksykologiczne dodatku do spalania paliw ciekłych

Wybrane własności toksykologiczne i ekotoksykologiczne dodatku do spalania paliw ciekłych GUZIAŁOWSKA-TIC J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 831–836 W związku z procedurami REACH producenci i importerzy są zobowiązani do dostarczenia dokumentacji rejestracyjnej, zawierającej informacje o substancji chemicznej, w szczególności o jej toksycznych i ekotoksycznych właściwościach. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych dodatku do paliw ciekłych, które w kolejnym etapie są niezbędne do sporządzenia oceny i raportu bezpieczeństwa chemicznego. Słowa kluczowe: rozporządzenie REACH, dodatek do paliw ciekłych, właściwości toksykologiczne, właściwości ekotoksykologiczne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Metody usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego i łupkowego

Metody usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego i łupkowego KORPYŚ M., WÓJCIK J., SYNOWIEC P.M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 211–215 W artykule przedstawiono przegląd stosowanych metod usuwania kwaśnych zanieczyszczeń gazu ziemnego. Główną uwagę skupiono na sposobach oczyszczania wydobytego gazu z siarkowodoru i ditlenku węgla. Słowa kluczowe: siarkowodór, ditlenek węgla, gaz ziemny, gaz łupkowy, oczyszczanie Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Ryzosfera metalofitów i jej rola w procesie bioremediacji metali ciężkich

Ryzosfera metalofitów i jej rola w procesie bioremediacji metali ciężkich BORYMSKI S., PIOTROWSKA-SEGET Z.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 6, 554–559 Rośliny zdolne do wzrostu w obecności podwyższonych stężeń metali ciężkich nazywane są metalofitami, a niektóre z nich są zdolne do pobierania i akumulacji jonów metali. Ich ryzosfera stanowi unikalne środowisko, będące rezerwuarem wyspecjalizowanych bakterii metaloopornych. Mikroorganizmy te mogą wpływać na biodostępność jonów metali ciężkich oraz na wzrost i akumulację metali ciężkich przez metalofity. Dlatego rola ryzosfery i procesy w niej zachodzące, w kontekście fitoekstrakcji metali ciężkich, są bardzo ważne. Słowa kluczowe: metale ciężkie, bioremediacja, metalofity, Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Energetyczne wykorzystanie biomasy z konopi uprawianych na terenach zrekultywowanych

Energetyczne wykorzystanie biomasy z konopi uprawianych na terenach zrekultywowanych MAŃKOWSKI J., KOŁODZIEJ J., BARANIECKI P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 901–904 Biomasa jest surowcem energetycznym, której spalanie, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, nie powoduje zwiększania się bilansu emisji CO2 do atmosfery. Dwutlenek węgla emitowany podczas spalania biomasy jest absorbowany w fazie wzrostu rośliny. Z prowadzonych badań wynika, że 1 hektar (ha) upraw konopi wiąże około 2,5 tony CO2. Konopie charakteryzują się wysokim plonem biomasy wynoszącym nawet 15 t/ha. Słowa kluczowe: konopie, paździerze, biomasa, ciepło spalania Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych w procesie otrzymywania srebra nanocząsteczkowego

Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych w procesie otrzymywania srebra nanocząsteczkowego
PULIt* J., BANACH M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 47–52

Cenne właściwości nanosrebra zadecydowały, iż jest ono jednym z najbardziej pożądanych nanomateiałów. Jego biobójcze właściwości sprawiają, że znalazło ono zastosowanie w wielu dziedzinach, m. in. w kosmetyce, medycynie, inżynierii medycznej, budownictwie, przemyśle rolnym. Z uwagi na fakt, iż otrzymywanie nanosrebra przynosi zyski, opracowano wiele sposobów jego pozyskiwania. Oprócz znanych metod fizycznych i chemicznych, coraz większą rolę w ostatnim czasie odgrywają metody przyjazne dla środowiska. W pracy dokonano przeglądu sposobów wytwarzania nanosrebra przy użyciu ekstraktów roślinnych.

Słowa kluczowe:nanosrebro, zielona chemia, ekstrakty roślinne

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon

...
Read more

Oktakarboksyftalocyjaniny – związki o interesujących właściwościach spektralnych, fotochemicznych i katalitycznych

Oktakarboksyftalocyjaniny – związki o interesujących właściwościach spektralnych, fotochemicznych i katalitycznych NACKIEWICZ J., SUCHAN A., KLIBER M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 369–376 Przedstawiono metody syntezy oktakarboksyftalocyjanin, MPcOC. Omówiono ich widma absorpcyjne UV-Vis, asocjację oraz wybrane właściwości fotochemiczne i katalityczne. Opisano wpływ czwartorzędowych soli amoniowych na widma UV-Vis i asocjację CuPcOC, fluorescencję roztworów wodnych ZnPcOC oraz aktywność katalityczną CoPcOC w homogenicznym aerobowym utlenianiu L-cysteiny. Słowa kluczowe: oktakarboksyftalocyjaniny, synteza, asocjacja, widma UV-Vis, kataliza Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu

Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu KOWALCZUK M. M., KURCOK P., KAWALEC M., SOBOTA M., MICHALAK M., KWIECIEŃ M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 679–691 Spośród biodegradowalnych poliestrów, alifatyczne biopoliestry (polihydroksyalkaniany, PHA), to materiał polimerowy pochodzenia naturalnego o szerokim spektrum zastosowań. Polihydroksyalkaniany są typowymi termoplastami, wkraczającymi do naszej codzienności jako jednorazowe materiały opakowaniowe, ale równie silnie lokującymi się w obszarze materiałów stosowanych do celów biomedycznych. Materiały te pochodzą z odnawialnych (niepetrochemicznych) źródeł, a po zakończonym okresie życia ulegają recyklingowi organicznemu. Alternatywnie do kompostowania, poli(3-hydroksyalkaniany) mogą również zostać poddane recyklingowi do cennych surowców, relatywnie prostymi metodami. Niniejszy artykuł, w kontekście przeprowadzonych ostatnio kompleksowych badań nad materiałami opakowaniowymi nowej generacji z tworzyw polimerowych ulegających recyklingowi organicznemu, przedstawia możliwości wykorzystania w tym zakresie PHA i ich syntetycznych analogów. Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, opakowania kompostowalne, poli(3-hydroksyalkaniany), PHA Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Produkcja energii w wybranych zintegrowanych układach gazowo-parowych IGCC zasilanych gazem z procesów zgazowania węgla

Produkcja energii w wybranych zintegrowanych układach gazowo-parowych IGCC zasilanych gazem z procesów zgazowania węgla LEŚNIAK A., BIENIECKI M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 12, 1074–1085 W artykule przedstawiono parametry techniczne wybranych demonstracyjnych i komercyjnych zintegrowanych układów gazowo-parowych IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle). Wybrane instalacje charakteryzują się mocą wytwarzanej energii elektrycznej na poziomie mocy aktualnie wykorzystywanych konwencjonalnych bloków elektrowni zawodowych, to jest powyżej 250 MW mocy elektrycznej. Osiągane w tych instalacjach sprawności cieplne netto 42 – 45 % są porównynadkrytyczne, sprawnościami eksploatowanych układów parowych. Słowa kluczowe: Instalacje energetyczne, komercyjne IGCC, dane techniczne. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more