Category Archives: 2014

Gospodarowanie odpadami w koksowni Progi i bariery odzysku odpadów w procesie technologicznym koksowni

Gospodarowanie odpadami w koksowni Progi i bariery odzysku odpadów w procesie technologicznym koksowni OLCZAK CZ., LANGNER P., LIGUS G.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 905–910 Przedstawiono aktualny stan gospodarki odpadami w koksowni. Omówiono źródła, ilości i skład nieproduktów powstających w procesie technologicznym koksowni. Scharakteryzowano metody recyklingu wewnętrznego nieproduktów do węgla wsadowego i produktów węglopochodnych. Oceniono stopień wypełnienia prawnych wymagań środowiskowych związanych z gospodarką odpadami w koksowni. Określono progi i bariery odzysku odpadów „zewnętrznych” w procesie produkcyjnym koksowni. Słowa kluczowe: koksownia, produkty, nieprodukty, odpady, gospodarka odpadami Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla

Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla SZYNKOWSKA M.I., GÓRALSKI J., MAĆKIEWICZ E., KULA P., NIEDZIELSKI P., PIETRASIK R., JÓŹWIK K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 205–210 W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą emisji rtęci z procesów spalania węgla w elektrowniach konwencjonalnych. Omówiono założenia i cele projektu: „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla”, który realizowany jest we współpracy Politechniki Łódzkiej z PGE GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów (największą w Polsce i Europie elektrownią, opalaną węglem brunatnym). Słowa kluczowe: redukcja emisji, rtęć, spalanie węgla Scale-up Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Usuwanie metali ciężkich z roztworów wodnych z wykorzystaniem aerożeli i kserożeli węglowych

Usuwanie metali ciężkich z roztworów wodnych z wykorzystaniem aerożeli i kserożeli węglowych ŁUŻNY R., IGNASIAK M., WALENDZEWSKI J., STOLARSKI M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 6, 544–553 Aerożele i kserożele węglowe otrzymano w procesie polikondensacji rezorcyny z formaldehydem w środowisku wodnym z wykorzystaniem wodorotlenku potasu oraz bromku cetylotrimetylowego jako katalizatorów. Zsyntezowane materiały poddano aktywacji, a następnie zbadano ich skuteczność w procesie adsorpcyjnego usuwania jonów metali ciężkich (niklu, miedzi i cynku) z roztworów wodnych. Otrzymane wyniki wskazują na istotny wpływ warunków syntezy, metody aktywacji oraz rodzaju usuwanego jonu na zdolność sorpcyjną badanych materiałów. Skuteczność usuwania niklu, miedzi i cynku z roztworów wodnych z wykorzystaniem kserożelowych i aerożelowych materiałów węglowych jest zbliżona, a w niektórych przypadkach większa, niż skuteczność komercyjnych węgli aktywnych. Słowa kluczowe: adsorpcja, aerożele węglowe, kserożele węglowe, metale ciężkie Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych

Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych MIGDAŁ A. R., KIJEŃSKI J., KAWALEC A., KĘDZIORA A., REJEWSKI P., ŚMIGIERA E.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 12, 1056–1073 W pracy omówiono rynek surowcowy tworzyw sztucznych oraz atrakcyjność wybranych metod recyklingu w odniesieniu do energochłonności etapów produkcji i przetwórstwa poszczególnych tworzyw. Analizie poddano kompleks recyklingu chemiczno-energetycznego do gazu syntezowego, jako standaryzowanego wysokokalorycznego nośnika energii i źródła drzewa produktowego olefin, wskazując potencjał i ograniczenia komercjalizacji takiej inwestycji. Słowa kluczowe: recykling przemysłowy, energochłonność produkcji i przetwórstwa tworzyw Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Fotoreaktywne termotopliwe kleje samoprzylepne na bazie poliakrylanów

Fotoreaktywne termotopliwe kleje samoprzylepne na bazie poliakrylanów
CZECH Z., KOWALCZYK* A.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 53–60

Przedstawiono badania wpływu zdolnych do kopolimeryzacji fotoinicjatorów, wbudowanych w trakcie rodnikowej polimeryzacji rozpuszczalnikowej w łańcuch polimeru, na podstawowe właściwości poliakrylanowych klejów samoprzylepnych , takie jak: tack, adhezja, kohezja oraz skurcz; zaprezentowano na przykładzie nienasyconego fotoinicjatora 4-akryloyooksy-benzofenonu (ABP).

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon

...
Read more

Strukturalne i elektronowe aspekty wiązania azot–azot

Strukturalne i elektronowe aspekty wiązania azot–azot GAJDA K., ZARYCHTA B., EJSMONT K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 363–368 Azot, podobnie jak wiele innych pierwiastków chemicznych, posiada zdolność do katenacji. Największą grupę związków z układami Nx stanowią te, które zawierają dwa atomy azotu, a najliczniejszą wśród nich a najliczniejsze wśród nich to związki –hydrazo, –azo, –azoksy, –azodioksy oraz związki zawierające grupę nitraminową. W prezentowanych badaniach dla ustalenia zmian w długości wiązania azot–azot wyliczono średnie jej wartości na podstawie obliczeń kwantowo-mechanicznych oraz danych z krystalograficznej bazy CSD. Dodatkowo, przy użyciu indeksu aromatyczności HOMA opartego na kryteriach geometrycznyche, wyliczono aromatyczność pierścieni fenylowych związanych z analizowanymi grupami funkcyjnymi. Słowa kluczowe: obliczenia Q-M, związki N–N, HOMA, struktura, gęstość elektronowa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Ocena cyklu życia (LCA) wybranych opakowań do pomidorów

Ocena cyklu życia (LCA) wybranych opakowań do pomidorów GANCZEWSKI G., NOWAKOWSKI K., GROCHOCKA M., WÓJCIK K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 692–702 Ostatnie lata, to czas ogromnego postępu wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska. Jednym z wyników rozwoju działań proekologicznych jest rozpatrywanie wpływu opakowań na środowisko w całym cyklu ich życia, a nie tylko w fazie powstawania odpadów. Zasada zrównoważonego rozwoju stała się nadrzędną w procesach produkcji, wytwarzania i użytkowania opakowań. Co więcej, coraz częściej spotykanym zjawiskiem jest wprowadzanie w handlu i produkcji standardów wyższych niż wynika to z regulacji prawnych. Ważnym instrumentem badania wpływu opakowań na środowisko naturalne jest LCA, czyli ocena cyklu życia. Proces ten bada wpływ opakowań na środowisko na wszystkich etapach ich życia, uwzględniając pochodzenie materiałów opakowaniowych, wykorzystanie surowców wtórnych oraz ograniczenie wskaźników carbon footprint, czyli minimalizację emisji gazów cieplarnianych. Wyniki LCA kształtują nowe wytyczne w projektowaniu ekologicznie zrównoważonych opakowań. LCA i carbon footprint przeprowadzane w laboratoriach COBRO na opakowaniach termo formowanych, posłużą w przyszłości znalezieniu...
Read more

Innowacyjne kompozyty poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych

Innowacyjne kompozyty poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych VUKOVIĆ-KWIATKOWSKA I., KACZMAREK H., DZWONKOWSKI J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 2, 135–140 Otrzymano i zbadano podstawowe właściwości innowacyjnych kompozytów do produkcji folii opakowaniowych. Kompozyty otrzymano metodą fotochemiczną z poli(kwasu mlekowego) (PLA) i poliakrylanu o różnym składzie. Zbadano właściwości mechaniczne otrzymanych folii; przenikalność przez folie pary wodnej i ditlenku węgla; odporność folii na działanie promieniowania nadfioletowego, stosowanego w procesie sterylizacji oraz określono wpływ wymrażania w temp. -18°C na badane właściwości. Stwierdzono poprawę właściwości barierowych i mechanicznych otrzymanych kompozytów w stosunku do czystego PLA, ich dobrą stabilność fotochemiczną i odporność na niskie temperatury, co stwarza możliwość wykorzystania nowych innowacyjnych kompozytów do produkcji opakowań żywności. Słowa kluczowe: poli(kwas mlekowy), poliakrylany, fotosieciowanie, folie opakowaniowe Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań

Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań BARTON J., NIEMCZYK A., CZAJA K., KORACH Ł., SACHER-MAJEWSKA B.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 280–287 Kompozyty polimerowe, to nowoczesne materiały wieloskładnikowe, wśród których ostatnio, ze względu na swoje unikatowe właściwości, największym zainteresowaniem cieszą się nanokompozyty oraz biokompozyty. W prezentowanej pracy, na tle ogólnej charakterystyki kompozytowych materiałów polimerowych, przedstawiono wybrane badania prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego z zakresu otrzymywania i charakterystyki kompozytów poliolefinowych z udziałem różnych (nano)napełniaczy, zarówno nieorganicznych jak i pochodzących z odnawialnych źródeł roślinnych. Słowa kluczowe: kompozyty, nanokompozyty, biokompozyty, POSS, napełniacze roślinne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu

Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu GLUZIŃSKA J., PASZEK A., RUSEK P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 843–849 Zebrano informacje na temat aktualnych przepisów prawa związanego z gospodarką odpadową w Polsce. Opisano zmiany, jakie wprowadziła w gospodarce odpadami nowa Ustawa o odpadach. Wykonano analizę problemów związanych z wytwarzaniem odpadów, głównie związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 0105. Przeprowadzono wstępne badania w skali laboratoryjnej pozwalające ocenić możliwość zagospodarowania i kierunki wykorzystania odpadowej płuczki wiertniczej. Słowa kluczowe: odpady, Ustawa o odpadach, odpadowa płuczka wiertnicza Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more