About: Admin

Recent Posts by Admin

Branże przemysłu chemicznego w I półroczu 2016 r. Gospodarka i przemysł chemiczny w trzech kwartałach 2016 r. Handel zagraniczny chemikaliami w 2015 r.

PAPROCKI J. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 11–12, 705–708 Zaprezentowano wstępne dane dotyczące głównie wyników gospodarczych kraju, w tym bardziej szczegółowe przemysłu chemicznego, osiągnięte w okresie pierwszych 9. miesięcy 2016 r. Zaprezentowano dane dotyczące zatrudnienia i płac w przemyśle (stan na 30.09.2016), produkcję sprzedaną przemysłu w trzech kwartałach 2015/2016 oraz produkcję ważniejszych chemikaliów i pokrewnych w miesiącach styczeń – wrzesień 2016 r. Obszernie pokazano eksport i import chemików Polski w 2015 r. w rozbiciu na wybrane asortymenty i kraje. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Wacław LEŚNIAŃSKI (1886–1956)

PAPROCKI J. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 11–12, 709–711 W 130. rocznicę urodzin przypomniano postać Profesora Wacława Leśniańskiego – chemika, badacza i pedagoga na Politechnice Lwowskiej i Śląskiej, nazywanego wybitnym znawcą przemysłu barwników.

Jerzy MINCZEWSKI (1916–1995)

PAPROCKI J. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 11–12, 712–713 W setną rocznicę urodzin, przypomniano postać wybitnego polskiego chemika, szczególnie zasłużonego w dziedzinie analizy chemicznej oraz chemii jądrowej, Profesora Politechniki Warszawskiej i m.in. Instytutu Chemii Ogólnej, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu Badań Jądrowych. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Chemik 2016-11

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Ostatnie tegoroczne wydanie otwieramy obszerną publikacją Profesora Jacka Kijeńskiego inspirowaną jubileuszem 100-lecia powołania (30 listopada 1916 r.) instytutu chemicznego, najpierw jako spółka Metan przekształcona potem w Chemiczny Instytut Badawczy, którego spadkobiercą jest dzisiaj Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – jego twórcy i patrona – Semper fidelis. 100 lat misji i działalności Instytutu Chemii Przemysłowej... Profesor Jacek Kijeński wyjaśnia, iż nie przypadkiem przytacza w tytule piękne rycerskie zawołanie. Wieczna wierność to bowiem cecha niezbędna broniącym bezpieczeństwa niezależności narodu na polu gospodarczym – pisze Profesor. W artykule, na tle historii Instytutu, przekonuje, że przemysł chemiczny jest gwarancją samodzielności gospodarczej państwa i szybkiego wzrostu standardu życia społeczeństwa, przytacza argumenty, przywołuje fakty. Wymienia strategiczne cele twórców Metanu, spośród których najważniejsze są nowoczesne technologie oparte na krajowych surowcach; one bowiem zapewnią bezpieczeństwo gospodarcze i militarne kraju. Przedstawia zarys realizacji misji badawczej, ale także kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego i...
Read more

Utlenianie soli alkilotrimetyloamoniowych z anionem o działaniu herbicydowym

Monika STASIEWICZ*, Anna TURGUŁA - Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Poznań Prosimy cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 9, 564–569 Jednym z głównych problemów przemysłu rolnego jest występowanie roślin niepożądanych w uprawach, co skutkuje zmniejszeniem ilości zbieranych plonów. Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o dostęp do światła, wody i soli mineralnych, powodując tym samym zwiększenie kosztów produkcji rolnej przy jednoczesnym zmniejszeniu wydajności zbiorów. W celu uzyskania jak największej zdolności produkcyjnej przypadającej na jednostkę areału rolnego, stosuje się środki ochrony roślin, z których ponad 90% stanowią preparaty chemiczne. Z wielu występujących na rynku substancji o działaniu chwastobójczym, na szczególną uwagę zasługują związki należące do grupy fenoksyherbicydów, wśród których wyróżnić można kwasy: 4-chloro- 2-metylofenoksyoctowy (MCPA), 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D), 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy (MCPP) oraz 4-(4-chloro- 2-metylofenoksy)masłowy (MCPB) [1]. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon  ...
Read more

Synteza i właściwości bis(trifluorometylosulfonylo) imidków 1-alkilo-4-(dimetyloamino)pirydyniowych

Monika Stasiewicz , Katarzyna Materna – Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Poznań; Małgorzata Graś , Grzegorz Lota - Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań Prosimy cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 9, 533–540 4-Dimetyloaminopirydyna (DMAP) jest pochodną pirydyny często wykorzystywaną w syntezie chemicznej jako nukleofilowy katalizator różnych reakcji, takich jak: estryfikacja [1], acylowanie [2], synteza β-laktamów [3] oraz wielu innych. Z uwagi na silnie nukleofilowy charakter łatwo ulega czwartorzędowaniu. Bromki 1-alkilo-4-(dimetyloamino) pirydyniowe są opisane w literaturze naukowej w pełnym zakresie homologów C4, C8-C16, C20 i C22. Związki z podstawnikami od oktylowego do tetradecylowego są rozpuszczalne w wodzie i skutecznie obniżają napięcie powierzchniowe [4]. Halogenki 1-alkilo-4- (dialkiloamino)pirydyniowe testowano jako katalizatory przeniesienia międzyfazowego i uzyskano porównywalne lub wyższe wydajności niż w przypadku konwencjonalnych katalizatorów (czwartorzędowych soli amoniowych) [5]. Etery i sulfidy chlorometylowoalkilowe reagują z DMAP dając trwałe chlorki pirydyniowe, wykazujące aktywność biologiczną wobec bakterii i grzybów oraz właściwości antyelektrostatyczne [6]. Ponadto, można je stosować jako odczynnik alkoksymetylujący grup NH...
Read more

Recent Comments by Admin

    No comments by Admin yet.