Stan gospodarki ściekowej na terenach wiejskich na przykładzie powiatu koszalińskiego

Stan gospodarki ściekowej na terenach wiejskich na przykładzie powiatu koszalińskiego
NOWAK R.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 10, 856–861

Artykuł przedstawia rozwój oraz stan sieci kanalizacyjnej na terenie ośmiu gmin wiejskich powiatu koszalińskiego w latach 2004–2013. Podstawą analizy były dane z roczników statystycznych GUS – Ochrona Środowiska oraz Banku Danych Lokalnych, a także z raportów z wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przeprowadzona analiza wykazała niejednorodny stopień uzbrojenia gmin powiatu koszalińskiego w sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków, różny przyrost sieci kanalizacyjnej w czasie, a także różnice w udziale ludności powiatu, korzystającej z sieci i oczyszczalni ścieków. W ostatnich latach widoczny jest wyraźny przyrost ludności powiatu, korzystających z oczyszczalni ścieków oraz z sieci kanalizacyjnej. Obserwuje się przy tym tendencje do wzrostu ilości ścieków, oczyszczanych w wysokosprawnych technologiach.

Słowa kluczowe: gospodarka ściekowa, infrastruktura techniczna, powiat koszaliński

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon