Rozporządzenie REACH a odpady – gdzie tkwią problemy?

Rozporządzenie REACH a odpady – gdzie tkwią problemy?
KRZEŚLAK A., PALCZEWSKA-TULIŃSKA M.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 10, 821–830

W publikacji omówiono główne problemy dotyczące braku spójności legislacji odpadowej z wymaganiami rozporządzenia REACH. Wymieniono bardziej istotne zapisy odnoszące się do odpadów w rozporządzeniu REACH oraz legislacji odpadowej. Następnie dokonano analizy pod kątem istniejących konsekwencji zapisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia „produktu ubocznego” oraz „odpadu, który utracił status odpadu” oraz sytuacji energetyki zawodowej, dotkniętej jako pierwsza branża problemem braku spójności w istniejących zapisach. Na koniec przedyskutowano kwestię braku pragmatycznego podejścia do zapisów prawnych na przykładzie importu pasty ołowiowej, która miała służyć jako uzupełniający surowiec w produkcji akumulatorów. Artykuł zakończono wnioskami oraz podsumowaniem w postaci cytatów pochodzących od respondentów Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki.

Słowa kluczowe: Rozporządzenie REACH, chemikalia, ustawa o odpadach, odpady, odzysk, rejestracja substancji, wprowadzanie do obrotu, produkt uboczny, utrata statusu odpadu, uboczne produkty spalania węgla, żużle i popioły, pasta ołowiowa, odpad niebezpieczny, Biuro ds. Substancji Chemicznych, Europejska Agencja Chemikaliów.

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon