Analiza awaryjności sieci wodociągowej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej

Analiza awaryjności sieci wodociągowej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej
SZPAK D., TCHÓRZEWSKA – CIEŚLAK B.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 10, 862–867

W pracy scharakteryzowano system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jako element infrastruktury krytycznej oraz podano rodzaje zagrażających mu zdarzeń typu awaryjnego. W artykule przeprowadzono analizę awaryjności sieci wodociągowej miasta Jasła opierając się na wskaźniku intensywności uszkodzeń w zależności od rodzaju przewodu oraz rodzaju materiału, z jakiego przewód wodociągowy został wykonany. Wskazano możliwości obniżenia awaryjności SZZW. Zanalizowano możliwość zaopatrzenia w wodę w sytuacji kryzysowej.

Słowa kluczowe: awaryjność, intensywność uszkodzeń, sytuacja kryzysowa

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon